przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki

Projekt pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice” na lata 2018-2020, finansowany ze środków Unii Europejskiej

Burmistrz Gminy Krzeszowice, ogłasza nabór wniosków  dot. usuwania azbestu z terenu gminy Krzeszowice. Zadanie obejmować będzie:
1) demontaż pokryć dachowych i innych elementów budowlanych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych (także budynków pomocniczych, garaży itp.) i budynków użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Krzeszowice, pakowanie, transport oraz deponowanie ich na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych.
2) usunięcie odpadów zaw. azbest zgromadzonych na posesjach na terenie gminy Krzeszowice oraz odpadów zaw. azbest pochodzących z tzw. „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na terenie gminy Krzeszowice, pakowanie, transport, oraz deponowanie ich na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych.
Wnioski można składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4.

Każdy zainteresowany składa do tut. Urzędu:

- WNIOSEK (plik do pobrania),
- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (plik do pobrania),
- Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, z której pochodzą odpady zawierające azbest.
Jeśli nie jesteś właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, dołączasz do wniosku i ww. dokumentów:
- Pisemną zgodę właściciela/współwłaściciela nieruchomości.
Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem DEMONTAŻU, przez firmę, z którą Gmina podpisała umowę, dołączasz do wniosku i obligatoryjnych dokumentów:
- OCENĘ stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (plik do pobrania),
- Kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.
Jeśli złożyłeś wniosek na demontaż, a z różnych względów demontaż dokonałeś we własnym zakresie, za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, zmieniasz kwalifikację złożonego do tut. Urzędu wniosku, na wniosek dot. odbioru odpadów zaw. azbest, składając dodatkowo:
- INFORMACJĘ O WYKONANYM DEMONTAŻU POSZYCIA DACHOWEGO (plik do pobrania)
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, nastąpi podpisanie umowy z Uczestnikiem Projektu oraz realizacja zadania.
- PROJEKT UMOWY (plik do pobrania).

Więcej szczegółów w Regulaminie realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice” na lata 2018-2020 (plik do pobrania).


Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej w Krzeszowicach, Plac Franciszka Kulczyckiego 1,  pokój nr 4, segment A lub pod nr telefonu 12 252-08-21, w godzinach pracy Urzędu pn. 7:30 – 17:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30.