przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Felicji, Roberta, Sławy
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE

na podstawie art. 37 ust. 1,  art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity – Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzeszowice.

 I. Przedmiot przetargu.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż kompleksu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Krzeszowice, o łącznej powierzchni 0,7593 ha w skład którego wchodzi:
- nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR2K/00039925/9, obejmująca działki ewidencyjne nr 795/4 o pow. 0,1603 ha (Pastwiska trwałe – PsIII [0,1603 ha]), nr 795/5 o pow. 0,2781 ha (Grunty orne – RIVa [0,2642 ha], Pastwiska trwałe - PsIV [0,0139 ha]) i nr 795/6 o pow. 0,2357 ha (Grunty orne -  RIVa [0,2217 ha], Pastwiska trwałe - PsIV [0,0140 ha]), poł. w obrębie Tenczynek,  jednostka ewidencyjna Krzeszowice, Powiat Krakowski, Województwo Małopolskie;
- nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR2K/00037048/3, obejmująca działki ewidencyjne nr 795/8 o pow. 0,0141 ha (Pastwiska trwałe -  PsIV [0,0141 ha], nr 795/9 o pow. 0,0516 ha (Grunty orne -  RIVa [0,0035 ha], Pastwiska trwałe - PsIV [0,0481 ha]) i nr 795/10  o pow. 0,0195 ha  poł. (Grunty orne - RIVa [0,0063 ha], Pastwiska trwałe - PsIV [0,0132 ha]), poł. w obrębie Tenczynek,  jednostka ewidencyjna Krzeszowice, Powiat Krakowski, Województwo Małopolskie.

Kompleks nieruchomości zlokalizowany jest w północnej części miejscowości Tenczynek. W sąsiedztwie nieruchomości poza zabudowaniami jednorodzinnymi znajdują się tereny z obiektami usługowo-handlowymi. Działki nr 795/4, 795/5, 795/6, 795/8, 795/9 i 795/10 tworzą gospodarczą całość w kształcie zbliżonym do prostokąta/trapezu i jako takie posiadają dostęp do drogi publicznej – działka nr 639 (ul. Na Grobli) przebiegającej po ich północnej stronie. Teren nieruchomości w większości płaski, w części zachodniej tworzy niewielki uskok. Obszar działek porośnięty jest trawą, częściowo zadrzewiony. Według rysunku mapy zasadniczej wzdłuż północnej granicy działek nr 795/4, 795/5 i 795/6 przebiega linia energetyczna, krzyżująca się z inną znajdującą się w pobliżu wschodniej granicy działki nr 795/6 i 795/8. Na pograniczu tych dwóch działek znajduje się stacja transformatorowa. Poza tym w granicach nieruchomości posadowiono 3 stanowiska słupowe. Ponadto według rysunku mapy zasadniczej - w odległości do 15-20 m od granic nieruchomości znajdują się sieci pozostałych mediów.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Dla nieruchomości nie wyznacza się terminu zagospodarowania.

Zgodnie z uchwałą nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary w Gminie Krzeszowice (Dz. Urz. Woj. Małop. z dn. 23 lipca 2018r. poz. 5300):

działka nr: 795/4 obręb: Tenczynek znajduje się w terenie:
- MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
- w granicach złoża „Tenczynek” WK 393;
- w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy;
- w granicach OG i TG „Krzeszowice I”;

w granicach otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego;

 
działka nr: 795/5 obręb: Tenczynek znajduje się w terenie:
- U1 – tereny zabudowy usługowej;
- w granicach złoża „Tenczynek” WK 393;
- w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy;
- w granicach OG i TG „Krzeszowice I”;
- w granicach otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego;
 

działka nr: 795/6 obręb: Tenczynek znajduje się w terenie:
- U1 – tereny zabudowy usługowej;
- w granicach złoża „Tenczynek” WK 393;
- w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy;
- w granicach OG i TG „Krzeszowice I”;
- w granicach otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego;

 
działka nr: 795/8 obręb: Tenczynek znajduje się w terenie:
- U1 – tereny zabudowy usługowej;
- w granicach złoża „Tenczynek” WK 393;
- w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy;
- w granicach OG i TG „Krzeszowice I”;
- w granicach otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego;

 
działka nr: 795/9 obręb: Tenczynek znajduje się w terenie:
- U1 – tereny zabudowy usługowej;
- w granicach złoża „Tenczynek” WK 393;
- w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy;
- w granicach OG i TG „Krzeszowice I”;
- w granicach otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego;

 
działka nr: 795/10 obręb: Tenczynek znajduje się w terenie:
- MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
- w granicach złoża „Tenczynek” WK 393;
- w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy;
- w granicach OG i TG „Krzeszowice I”;
- w granicach otuliny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

 2. Cena wywoławcza wynosi: 491 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT według obowiązującej stawki (23%).

3. Wadium: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 
II. Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) w budynku Urzędu  Miejskiego w Krzeszowicach, Pl. Franciszka Kulczyckiego 1, Segment A (pok. A6 – I piętro) – godz. 9:00.

 
III.  Pozostałe warunki przetargu:

1. Językiem obowiązującym w postępowaniu przetargowym jest język polski.

Ilekroć uczestnik składa dokument/pismo wydane/napisane w języku obcym, obowiązany jest je złożyć wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

2. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - osobiście lub przez pełnomocników.

3. Do przetargu zostaną dopuszczone osoby wymienione w pkt III.2. które:
1) wpłacą wadium w wyznaczonym w pkt III.7. terminie;
2) bezpośrednio przed otwarciem przetargu złożą komisji przetargowej odpowiednio dokumenty i/lub oświadczenia określone w pkt III.4.;
3) w przypadku krajowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami, krajowych osób prawnych i krajowych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - przedłożą w terminie do dnia 12 stycznia 2021 r. osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, Pl. Franciszka Kulczyckiego 1, Segment A (pok. A8 - I piętro)bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tel. 12 25 20 816, faks 12 25 20 890, email:  ) dane umożliwiające organizatorowi przetargu weryfikację  statusu prawnego uczestnika oraz osobę/y lub organ uprawnione do reprezentacji podmiotu (w szczególności danymi takimi mogą być odpowiednio: numer identyfikacyjny REGON, NIP, numer KRS bądź numer wpisu w innym właściwym rejestrze).

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia komisji przetargowej bezpośrednio przed otwarciem przetargu, odpowiednio:
1) Dokument tożsamości uczestnika lub osoby reprezentującej uczestnika - do wglądu.
2) W przypadku podmiotów zagranicznych: osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym właściwe przepisy przyznają zdolność prawną  - odpis, zaświadczenie lub inny dokument rejestrowy (względnie kopię takiego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentacji przedsiębiorcy) z  właściwego rejestru przedsiębiorców prowadzonego w państwie siedziby przedsiębiorcy zagranicznego.  Odpis, zaświadczenie lub dokument rejestrowy powinien być wydany w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.  
3) W przypadku reprezentowania uczestnika przez inną osobę:
a) pełnomocnictwo zawarte co najmniej w formie pisemnej upoważniające do reprezentowania uczestnika w przetargu oraz składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń związanych z przetargiem (pełnomocnictwo nie dotyczy sytuacji gdy reprezentacja wynika z właściwego rejestru); lub
b) w przypadku umocowania opartego na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) - dokument (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela ustawowego) wskazujący na podstawę powstania stosunku prawnego przedstawicielstwa ustawowego.
4) Oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przebiegiem uzbrojenia i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oraz że w związku z tym uczestnik nie będzie występować z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady.
5) Oświadczenie uczestnika dotyczące numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w sytuacji, o której mowa w pkt III.9.
6) Oświadczenie uczestnika o braku podstaw wyłączenia z uczestnictwa przetargu. Zgodnie z treścią § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości  (tekst jednolity – Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490) - w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że budzić to może uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
7) Podpisaną przez uczestnika listę osób uczestniczących w przetargu.
8) W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna niepozostająca w związku małżeńskim, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie przez nią oświadczenia, iż nie pozostaje ona w związku małżeńskim.
9) W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, warunkiem dopuszczenia jej do przetargu jest złożenie przez nią oświadczenia co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego i określającego majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości,  a także odpowiednio:
a) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na (1) wniesienie wadium, (2) uczestnictwo w przetargu, oraz (3) składanie wszelkich oświadczeń związanych z przetargiem;
b) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie:
- kserokopii wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową - poświadczonego za zgodność z oryginałem przez uczestnika, albo
- kserokopii odpisu prawomocnego orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową - poświadczonego za zgodność z oryginałem przez uczestnika, albo
- (w przypadku wspólności majątkowej) pisemnego oświadczenia uczestnika o zamiarze nabycia nieruchomości ze środków w całości uzyskanych w zamian za składniki majątku osobistego.
10) Pisemne oświadczenie uczestnika zawierające (1) zgodę uczestnika na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z RODO oraz (2) oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  RODO. W przypadku  reprezentowania  uczestnika przez inną osobę, osoba ta składa dodatkowe oświadczenie zawierające (1) zgodę przedstawiciela (pełnomocnika) na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z RODO oraz  (2) oświadczenie przedstawiciela (pełnomocnika) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.
5. Przykładowe wzory oświadczeń i zgłoszeń wymaganych w przetargu można odebrać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, Pl. Franciszka Kulczyckiego 1, Segment A (pok. A8 - I piętro). Istnieje też możliwość zamówienia ich drogą elektroniczną (email:  ).
6. Cudzoziemiec może nabyć przedmiotową nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców / tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278/.
W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie w umowie sprzedaży.
Zainteresowani cudzoziemcy mogą uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach poświadczoną kopię niniejszego ogłoszenia o przetargu, w celu załączenia tego dokumentu do wniosku o wydanie promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wadium w pieniądzu w podanej w pkt I.3. wysokości należy wpłacić do dnia 12 stycznia 2021 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – BOŚ S.A. O/Kraków nr 60 1540 1115 2001 6000 1414 0001. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.
Wpłacone wadium nie podlega  oprocentowaniu.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
9. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania / zamknięcia / unieważnienia / zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
10. Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
11. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca prawa własności o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12 Cenę nabycia nieruchomości ustaloną w drodze przetargu należy zapłacić nie później niż na 1 dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Datą dokonania zapłaty ceny jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.
13. Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej, a także koszty ewentualnego okazania granic ponosi nabywca.
14. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
- pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego kompleksu nieruchomości odbył się w dniu 8 kwietnia 2020 r. z ceną wywoławczą 491 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT według obowiązującej stawki (23%).
- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego kompleksu nieruchomości odbył się w dniu 28 lipca 2020 r. z ceną wywoławczą 491 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT według obowiązującej stawki (23%).
15. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, Pl. Franciszka Kulczyckiego 1, Segment A (pok. A8 - I piętro), tel.  12 25 20 816 w godzinach pracy Urzędu.
16. Ogłoszenie o przetargu jest publikowane:
1) na stronach internetowych Urzędu Gminy: www.gminakrzeszowice.pl
Zakładki: GOSPODARKA I ŚRODOWISKO  -> Inwestycje i nieruchomości -> Przetargi na nieruchomości.
2) w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice zakładki: Zamówienia publiczne i ogłoszenia -> Ogłoszenia różne -> 2020.
3) przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4 (parter - ściana pomiędzy pok. nr 4 i nr 5).
4) przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Tenczynek.
17. Burmistrz Gminy Krzeszowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
18. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) Burmistrz Gminy Krzeszowice zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku skorzystania z tego sposobu, Burmistrz Gminy Krzeszowice, na okres co najmniej 7 dni przed dniem 26 stycznia 2021 r., zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice zakładki:  Zamówienia publiczne i ogłoszenia -> Ogłoszenia różne -> 2021 - informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

 
Krzeszowice, dnia 09.11.2020r.

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Gregorczyk