przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Danieli, Bohdana, Julii
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 3
przejdź do stopki

Dobry Czas na Biznes - 10 sierpnia rusza nabór wniosków

06 Sierpień 2018
kategoria:
Aktualności

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2”

w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Rekrutacja trwa od 10 sierpnia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:
1.M. Kraków - ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
2.powiat krakowski - ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,

Dokumenty można składać:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00

Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:
1)osób powyżej 50 roku życia,
2)osób długotrwale bezrobotnych,
3)osób z niepełnosprawnościami,
4)osób o niskich kwalifikacjach,
5)kobiet.
Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.

Niezbędne dokumenty:
Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2  

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2”.