przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bazylego, Elizy, Justyny
przejdź do stopki

II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

07 Maj 2021
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z art. 111  ust. 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tekst jednolity Dz. U. z 2019. r. poz. 2277 z późn. zm.) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, opłatę w trzech równych ratach w terminie do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Zbliża się termin dokonania II raty opłaty - najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 12b w/w ustawy: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111  ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”
Wszelkich informacji udziela się w Referacie Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pok. 4, tel. 12 252 08 23, e-mail: