przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W ROKU 2023

04 Maj 2023
kategoria:
Aktualności

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej w roku 2023 są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:
• dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny,
3. Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji:
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku wzywa się :
1) mężczyzn urodzonych w 2004r.,
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3) osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa dot. osób z terenu Gminy Krzeszowice trwać będzie  od  22 do 26 maja 2023 r.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają stosowne wezwania z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krakowie, ul. Podchorążych 3 (Hala Sportowa WKS Wawel), z wyznaczonym terminem oraz wyznaczoną godziną.
                                                                                                                                                                                    Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022r., poz. 655),
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021r., poz. 372 ze zm.),
• Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023r., poz. 440),
• Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023r. (Dz. U. z 2023r., poz. 333),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017r., poz. 944).
            
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 252-08-45

Barbara Kurdziel, Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich UM w Krzeszowicach