przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Danieli, Bohdana, Julii
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 3
przejdź do stopki

Kwalifikacja wojskowa: 18 - 22 kwietnia 2016 r.

12 Kwiecień 2016
kategoria:
Aktualności

Kwalifikacja wojskowa

dot. osób z terenu Gminy Krzeszowice trwać będzie  od  18 kwietnia do 22 kwietnia 2016 r.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:

- DOWÓD OSOBISTY
- 1 fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),
- świadectwa ukończonych szkół,
- dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki,
- dokumentację dotycząca aktualnego stanu zdrowia (jeżeli taka istnieje),
- prawo jazdy (w przypadku posiadania).

Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 1997 r.,
- mężczyzn urodzonych w latach 1992– 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- osoby urodzone w latach 1995 – 1996, które:
a/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres ten niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 - kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U Nr 54, poz. 321);
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają stosowne wezwania z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krakowie, ul. Podwale 3 z wyznaczonym terminem oraz wyznaczoną godziną.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej WKU, aby uzyskać wpis o przeniesieniu do rezerwy. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.   
                                                                

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U.2015.827 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. Nr 202 poz. 1566)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1585)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321).  

                                                                            
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 252-08-45 (Główny specjalista Barbara Kurdziel)