przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Antoniego, Gracji, Lucjana
przejdź do stopki

Strefa płatnego parkowania w Krzeszowicach

12 Listopad 2015
kategoria:
Aktualności

Punkt obsługi Strefy Płatnego Parkowania

ul. Ogrodowa 1 (siedziba Burmistrza)
Tel. 12 252 08 22
UWAGA! Biuro czynne od 28.06.2012 r.

Tekst uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIX/177/2012

W związku ze znacznym deficytem miejsc postojowych w centrum Krzeszowic, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIX/177/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku „w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Krzeszowice oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania”, od poniedziałku 2 lipca 2012 r. w centrum Krzeszowic zacznie obowiązywać Strefa Płatnego Parkowania. Obejmie ona swoim zasięgiem zrewitalizowaną część centrum miasta tj: obszar ul. K. Wyki, ul. Krakowskiej, (od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do ul. Rynek), ul. I. Daszyńskiego (od ul. Rynek do Ronda im. Jana Pawła II), ul. dr. Jana Walkowskiego oraz ul. Rynek. Wprowadzenie strefy ma spowodować, przede wszystkim, możliwość większej rotacji pojazdów, a co za tym idzie większą dostępność do miejsc parkingowych dla osób chcących załatwić swoje sprawy w instytucjach zlokalizowanych w centrum miasta. Na obszarze Strefy Płatnego Parkowania postój odbywać się będzie tylko w miejscach wyznaczonych odpowiednimi znakami i podlegać będzie opłacie za parkowanie pojazdów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00. Uiszczenie opłaty za parkowanie następować będzie przez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie, z góry za cały deklarowany czas parkowania, bezpośrednio po zaparkowaniu. Czas postoju naliczany będzie w minutach, w oparciu o kwotę pieniężną wrzuconą do parkometru, przy czym opłata minimalna wynosi 1,00 zł. Uwaga! Parkomat naliczy czas parkowania w zależności od wysokości kwoty umieszczonej w parkomacie nie wydając reszty.

Tabela obowiązujących stawek za parkowanie pojadów:

  • za pierwszą godzinę parkowania - 1,00 zł
  • za drugą godzinę parkowania - 1,20 zł
  • za trzecią godzinę parkowania - 1,40 zł
  • za czwartą i każdą następną godziny parkowania - 1,00 zł
  • minimalna opłata - 1,00 zł

Z parkomatów nie będą musieli korzystać posiadacze kart abonamentowych wykupionych w punkcie obsługi strefy płatnego parkowania za odpowiednią opłatą po złożeniu wniosku o wydanie karty i przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych uchwałą.

Tabela dostępnych abonamentów:

  • Abonament postojowy miesięczny typu „A” ogólnodostępny, wydawany bedzie na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego. miesiąc 150,00 zł
  • Abonament postojowy miesięczny typu „M” wydawany będzie na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego osoby fizycznej zamieszkującej na obszarze strefy płatnego parkowania miesiąc rok 20,00 zł 200,00 zł
  • Abonament postojowy miesięczny typu „N” wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego będącego w posiadaniu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej legitymującej się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niesprawności o przyczynie z kodu R lub N, lub pojazdu będącego w posiadaniu rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej o niepełnosprawności rok 50,00 zł
  • Abonament postojowy typu „G” wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze strefy płatnego parkowania. miesiąc 120,00 zł rok 1200,00 zł

Przewidziano również, dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze strefy płatnego parkowania, możliwość rezerwacji stanowiska postojowego na prawach wyłączności (tzw. koperta), pod warunkiem wyrażenia zgody na umieszczenie „koperty” w pasie drogowym przez zarządcę drogi, czyli burmistrza. W tym wypadku opłata wyniesie 500,00 zł. miesięcznie lub 5000,00 zł rocznie. Dowód uiszczenia opłaty, w postaci wydruku z parkomatu lub karty parkingowej umieścić należy w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący wątpliwości co do ich ważności i umożliwiający odczyt zawartych na nim danych przez kontrolerów strefy płatnego parkowania. Kontroli uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu będą mogli dokonywać tylko upoważnieni kontrolerzy lub strażnicy Straży Miejskiej w Krzeszowicach. Za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty za parkowanie pobierana będzie, niestety, opłata dodatkowa, której wysokość wynosi 30,00 zł dla tych, którzy opłatę dodatkową wniosą w dniu wystawienia zawiadomienia o opłacie, albo w dniu następnym, lub 50,00 zł, dla tych którzy nie zdążą wnieść opłaty w tym terminie. O naliczeniu opłaty dodatkowej kierowca zostanie poinformowany przez kontrolera strefy parkowania przez wręczenie mu osobiście lub umieszczenie za wycieraczką przedniej szyby pojazdu wezwania do dokonania opłaty dodatkowej. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach lub gotówką kasie urzędu. Pisemną reklamację od nałożenia opłaty dodatkowej można wnieść do Burmistrza Gminy Krzeszowice w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o nałożeniu opłaty. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana pisemnie przez Burmistrza Gminy Krzeszowice. Uznanie takiej reklamacji zwolni z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej. Jednak nieuwzględnienie reklamacji skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie będzie podlegać egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pierwszy okres obowiązywania nowych zasad parkowania w centrum miasta będzie na pewno trudny zarówno dla kierowców jak i dla pracowników zarządzających drogami i strefą. Trzeba mieć jednak nadzieję, że korzystając z doświadczeń samorządów, które wcześniej przeprowadzały tego typu operacje uda się nam wszystkim przejść trudny okres.

Więcej informacji będzie można uzyskać w punkcie obsługi strefy płatnego parkowania w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Ogrodowa 1. tel. 12 252 08 22

Kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
pdf Wniosek o wydanie abonamentu
ilość pobrań: 455
15-12-21 08:38 Wniosek o wydanie abonamentu 104.37KB zobacz
doc Instrukcja obsługi parkometru
ilość pobrań: 261
15-12-21 08:38 Instrukcja obsługi parkometru 476.77KB -