przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Aureli, Kamila, Kleofasa
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
przejdź do stopki

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

02 Wrzesień 2016
kategoria:
Aktualności

W roku 2016 w Gminie Krzeszowice kontynuowany będzie rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

(na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych).  Realizowany będzie w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,  w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

DO KOGO KIEROWANA JEST POMOC

Pomocą objęci zostaną uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2016/2017 naukę:
- słabowidzący,
- niesłyszący,
- słabosłyszący,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.2015.2156, z późn. zm.) uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017  do szkół dla dzieci i młodzieży: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM DOFINANSOWANIE DOTYCZY

ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW (NIE ĆWICZEŃ) DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALNEGO. WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA, (CZEGO BRAK np. PODRĘCZNIKOM DO NAUKI RELIGII/ETYKI). ZATEM DOFINANSOWANIU NIE PODLEGAJĄ KOSZTY ZAKUPU ĆWICZEŃ ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII ORAZ ETYKI.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkół podstawowych, do klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych,  ale nie dotyczy to uczniów klas I i III szkoły podstawowej w przypadku, gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust.1 ustawy o systemie oświaty.
Materiał edukacyjny- należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwać będzie:    
- uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych bez względu na dochód, podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

WNIOSKI O WYPRAWKĘ SZKOLNĄ

Pomoc w formie zwrotu kosztów zakupu podręczników  udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego  lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

GDZIE MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

- Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.
- Dyrektor szkoły po analizie wniosków, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, przekazuje ją Burmistrzowi Gminy,  następnie informuje rodziców o objęciu dziecka wsparciem finansowym na dofinansowanie podręczników.
- Termin złożenia wniosku w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice upływa z dniem 6 września 2016 r.
- Formularze wniosków są do pobrania w sekretariatach szkół lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach: www.gminakrzeszowice.pl

WARUNKI ROZLICZENIA KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Dofinansowanie będzie można otrzymać pop przedłożeniu dowodu zakupu:
Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub rachunek, paragon  lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - zakupu materiałów edukacyjnych).
W przypadku ww. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.
W przypadku zbiorowego zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwota zakupu, data zakupu, czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.


Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w sekretariatach szkół, w których składa się wniosek, a także w Wydziale Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pokój nr 111  lub telefonicznie pod numerem 12 252 08 35


Kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
docx wniosek wyprawka 2016.docx
ilość pobrań: 200
16-09-02 09:17 wniosek wyprawka 2016.docx 22.09KB -
docx wysokość dofinansowania 2016.docx
ilość pobrań: 197
16-09-02 09:17 wysokość dofinansowania 2016.docx 15.61KB -