przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

STYPENDIA BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym jest udzielana uczniom w celu wspierania edukacji uczniów zdolnych.                                                                                                                                             
Przyznawane są jednorazowe Stypendia Burmistrza Gminy Krzeszowice dla uczniów zgodnie z „Lokalnym  programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/415/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r.
Celem programu jest udzielenie szczególnie uzdolnionym uczniom pomocy stypendialnej o charakterze motywacyjnym za wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym.  
Stypendia mają formę pieniężną, przyznawane są raz w roku, w terminie do 30 sierpnia i wypłacane jednorazowo.
Z wnioskiem o przyznanie tego wyróżnienia może wystąpić dyrektor szkoły.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznawane są na podstawie Rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


STYPENDIA SZKOLNE

Przysługują uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Krzeszowice znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji i wyrównywanie jego szans edukacyjnych.  Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły lub kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty - w terminie ustawowym, to jest do dnia 15 września danego roku szkolnego,  a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.