przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bonifacego, Kiry, Waltera
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

27 Czerwiec 2016
kategoria:
Aktualności
 

Projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany w ramach poddziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, iż 28 kwietnia 2016 r. została podpisana przez Fundusz Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „ Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Projekt realizowany jest w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki – działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w formie projektu partnerskiego, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę Partnera Wiodącego, a 14 WFOŚiGW oraz Województwo Lubelskie występuje w roli Partnerów. Projekt polega na budowie ogólnopolskiej sieci doradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
W ramach małopolskiego systemu wsparcia pracuje aktualnie 5 Doradców Energetycznych (docelowo 6), którzy udzielają nieodpłatnych usług doradczych w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Zadaniem Projektu jest zwiększenie  świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy. W ramach Projektu realizowane jest wspieranie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN/SEAP), przeprowadzaniu szkoleń dla energetyków gminnych, wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza, pomoc w doborze źródeł finansowania oraz weryfikowanie audytów energetycznych.
Doradcą Energetycznym oddelegowanym do współpracy na obszarze Gminy Krzeszowice jest Justyna Jesionek (WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanoniczna 12, 31-002 Kraków, tel. 785-855-937, e-mail: lub ). Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, celem umówienia terminu i tematyki spotkania.
Wszelkie informację dotyczące Projektu będą zamieszczane na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie: www.wfos.krakow.pl pod zakładką Doradztwo Energetyczne (obecnie w przygotowaniu) oraz na stronie NFOŚiGW pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/

Dodatkowo informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie organizuje 30 czerwca 2016 roku akcję informacyjną pod hasłem Dni Otwarte. Zapraszamy wszystkich obecnych i potencjalnych beneficjentów pomocy finansowej do siedziby WFOŚiGW w Krakowie (parter, ul. Kanonicza 12).
WFOŚiGW odpowiada na wszystkie Państwa pytania, pomoże wypełnić wniosek, doradzi z jakich środków skorzystać i w jakich zakresach.