przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Flawii, Justyna, Rajmunda
przejdź do stopki

Bezpieczny Sposoby postępowania z azbestem

Podstawowym warunkiem bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie co roczne sporządzanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest  oraz ocena ich stanu,  dzięki której określa stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Pomocy Społecznej  dnia 2 kwietnia 2004 roku Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010r. Nr 162, poz. 1089).

 • stopień pilności I oznacza konieczność wymiany lub naprawy wyrobu,
 • stopień pilności II oznacza ponowną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania w terminie jednego roku,
 • stopień pilności III oznacza ponowną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania w terminie do 5 lat.

Demontaż wyrobów zawierających azbest jest ściśle określony w przepisach prawnych  (Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010r. Nr 162, poz. 1089).

Prace związane z usuwaniem lub naprawą wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przez narażeniem na działanie azbestu. Wykonawcy tego rodzaju prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku której powstają odpady niebezpieczne

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

W trakcie wykonywania prac związanych z demontażem lub naprawą produktów zawierających azbest właściciele firm    zobligowani są do:

 • umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści:

  „UWAGA ZAGROŻENIE AZBESTEM”
  OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘ WZBRONIONY
 • izolowania od otoczenia obszaru prac specjalnymi osłonami,
 • ogrodzenie terenu prac z zachowaniem odpowiedniej odległości od terenu uczęszczane przez pieszych, 1 m przy stosowaniu osłon,
 • stosowanie środków technicznych mających na celu zmniejszenie emisji włókien azbestowych do powietrza.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować, ewentualnie zminimalizować pylenie azbestu w stosunku do dopuszczalnych norm wartości stężeń w powietrzu.

Proces demontażu wyrobów zawierających azbest związany jest z powstawaniem odpadów niebezpiecznych. Aktualnie na terenie Polski jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych (na terenie woj. Małopolskiego działają trzy składowiska odpadów niebezpiecznych przyjmujące azbest: Składowisko w Oświęcimiu, Tarnowie i Bolesławiu).