przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Artura, Fryderyki, Petry
przejdź do stopki

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO)

przyjęto, jako cel główny, bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest i deponowanie odpadów na wyznaczonych składowiskach, eliminując ich negatywne oddziaływanie.  Jednym z zadań, zmierzających do osiągnięcia wskazanego celu, jest opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W dniu 14 maja 2002 roku Rada Ministrów przyjęła   „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, w którym nałożono na gminy szereg obowiązków, m.in.: uwzględnienie usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami.

Przyjęty przez Radę Ministrów, wskazany powyżej, Program został zaktualizowany i występuje obecnie w postaci „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” (POKA).  Przyjęty Uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., stanowi element Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010. Dokument ten jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w jego pierwotnym kształcie. Zawiera on  między innymi następujące cele:

 •  usunięcie i unieszkodliwienie, z terenu gminy, wyrobów zawierających azbest,
 • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy, spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,
 • spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,
 • stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania  z wyrobami zawierającymi azbest,
 • pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo–azbestowych, zgodnie z przepisami prawa.

W związku z powyższym, mając m. in. na uwadze zapisy KPGO, Rada Miejska w Krzeszowicach Uchwałą nr XIV/138/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. przyjęła do realizacji Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Krzeszowice wraz ze szczegółową inwentaryzacją.

Niniejszy Program został zaktualizowany Uchwałą nr XVI/174/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzeszowice na lata 2015-2032:

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1163999,uchwala-nr-xvi1742016-rady-miejskiej-w-krzeszowicach-z-dnia-28-stycznia-2016-roku-w-sprawie-przyjeci.html

Nadrzędnym celem Programu

jest bezpieczne dla zdrowia i ludzi usunięcie azbestu   i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszowice oraz deponowanie ich na wyznaczonych składowiskach lub unieszkodliwianie innymi metodami, spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych technik, a przez to wyeliminowanie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi  i środowisko naturalne. Program wraz ze szczegółową inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest znajdujący się na terenie gminy Krzeszowice, wykonywała i opracowała Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o  z siedzibą  w Krakowie. Całkowita ilość zinwentaryzowanych posesji, na których występował w 2009 roku azbest to: 2 869 szt. nieruchomości z terenu gminy Krzeszowice łącznie  5 652,42 Mg odpadów zawierających azbest. Dane te uwzględniają ilość oszacowaną w terenie podczas inwentaryzacji z natury oraz ilość azbestu wskazaną w ankietach otrzymanych  od przedsiębiorstw i innych jednostek nie będących osobami fizycznymi. Dane te są na bieżąco aktualizowane przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, którzy jednocześnie  monitorują Bazę Azbestową, prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki, w części dotyczącej gminy Krzeszowice. Weryfikacja i aktualizacja danych prowadzona jest w oparciu o wyniki realizacji zadań, wynikających z programów dot.  w/w tematyki. Aktualnie, wg stanu na dzień 31 grudnia  2012 r., na terenie gminy Krzeszowice występuje jeszcze 4 181,86 Mg materiałów budowlanych, zawierających azbest, głównie w postaci pokryć dachowych oraz płyt osłaniających ściany budynków na terenie 2 307 nieruchomościach. Na całkowitą eliminację azbestu pochodzącego z pokryć dachowych mamy czas do 2032 roku.

Gmina Krzeszowice od wielu lat uczestniczy w programach, w których zapewnia mieszkańcom pomoc w zakresie bezpłatnego odbioru gruzu azbestowego z ich nieruchomości.

W ramach programu EKODACH, realizowanego w latach 2002-2009, przy współfinansowaniu przez Gminę Krzeszowice i Zarząd Powiatu Krakowskiego, ze środków gminnego i powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, usunięto niżej podaną ilość odpadów zawierających azbest z terenu wskazanej liczby nieruchomości na terenie Gminy Krzeszowice:

 •  2002 r. - 40 Mg – 16 budynków
 •  2003 r. - 70,5 Mg – 30 budynków
 •  2004 r. - 145 Mg – 71 budynków
 •  2005 r. - 139 Mg  – 90 budynków
 •  2006 r. - 163 Mg  – 50 budynków
 •  2007 r. - 187 Mg  – 71 budynków
 •  2008 r. - 434 Mg  – 171 budynków
 •  2009 r. - 389 Mg  – 158 budynków
 •  Razem: 1.567,5 Mg -  657 budynków

Udział finansowy Gminy Krzeszowice w przedmiotowym programie wyniósł: 286 972,79 zł.

W latach 2010-2011

Gmina Krzeszowice wraz z sześcioma gminami Powiatu Krakowskiego tj. Iwanowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Sułoszowa, Kocmyrzów-Luborzyca, Skała, Jerzmanowice-Przeginia oraz Powiatem Krakowskim realizowała Projekt pn. „Azbest-stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin Powiatu Krakowskiego w sprawie usuwania azbestu”. Liderem Projektu była Gmina Krzeszowice.

Podstawowym celem projektu była poprawa stanu gospodarki odpadami poprzez prawidłowe usunięcie materiałów niebezpiecznych, zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Krakowskiego, uczestniczących w jego realizacji.

W ramach zadania łącznie odebrano i zutylizowano 2249 Mg azbestu, pochodzącego  z 897 dachów obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie gmin, biorących udział w projekcie, przez co ograniczono potencjalne szkodliwe działanie azbestu na stan zdrowia mieszkańców gmin uczestniczących oraz zmniejszono niekorzystne oddziaływanie odpadów azbestowych na środowisko w części powiatu krakowskiego. Jednocześnie, poprzez cykl szkoleń dla uczniów gimnazjów z terenu 7 gmin Powiatu Krakowskiego, w znacznym stopniu poprawiono  świadomość ekologiczną mieszkańców gmin, w których przedmiotowy projekt był realizowany.

Dla Gminy Krzeszowice zaplanowano w Projekcie odbiór i utylizację 710 Mg odpadów zawierających azbest z 288 obiektów. Ostatecznie jednak usunięto 803,24 Mg azbestu z 328 budynków należących do mieszkańców gminy.

W poszczególnych latach oddano do utylizacji następujące ilości odpadów azbestowych, pochodzących z terenu Gminy Krzeszowice:

 •  2010 r.  - 337 Mg – 140 budynków
 •  2011 r.  - 466 Mg – 188 budynków

Całkowita wartość projektu wyniosła:  697 630,07 zł brutto, przy czym projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zakładał finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu w wysokości 85% z Unii Europejskiej,    5% z budżetu powiatu oraz 10% z budżetu gmin partnerskich.

Udział finansowy Gminy Krzeszowice w przedmiotowym projekcie wyniósł: 23 707,00 zł.

Od dnia 29 listopada 2011 roku  Gmina Krzeszowice uczestniczy  w Projekcie pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest  obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.