przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Definicja parku krajobrazowego

"Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju." (Informator " O Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego", praca zbiorowa pod redakcją Stefana Michalika, Kraków 2002) -  ZJPK w Krakowie, ul.Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, tel/fax 012 415-38-33.

Rudniański Park Krajobrazowy 

Obejmuje zlewnię potoków Rudno i Brodła oraz las o dużej powierzchni. Na terenie Gminy Krzeszowice znajduje się niewielki fragment rezerwatu Dolina Potoku Rudno, utworzonego w r.2001. Jest to rezerwat leśno-krajobrazowy o pow.95,94 ha., prezentujący unikalne zbiorowiska łęgu olszowego i olsu, charakterystyczne dla terenów podmokłych. W obrębie rezerwatu znajduje się nieczynny kamieniołom porfirów "Orlej".

Tenczyński Park Krajobrazowy

 

Obejmuje pasmo Garbu Tenczyńskiego, fragment Puszczy Dulowskiej oraz Rowu Krzeszowickiego. 
Na terenie parku znajdują się ruiny zamku "Tęczyn" w Rudnie oraz 2 stanowiska dokumentacyjne: - kamieniołom "Nowa Krystyna" w Tenczynku. Utworzone w r.1998, prezentuje piaskowce wapniste i wapienie piaszczyste z bogata fauną małży, ramienionogów i amonitów.

 

- odsłonięcie "Na Czerwieńcu" w Tenczynku. Utworzone w r.1998, prezentuje skały wapienne, wapienno-piaszczyste i wapienie piaszczyste z bogatą fauną małży, ślimaków, ramienionogów i amonitów. Pomnikiem przyrody jest jawor rosnący na dziedzińcu zamku "Tęczyn". 

 

Dolinki Krakowskie

Obejmuje zlewnię lewobrzeżnych dopływów Rudawy oraz dolną część Doliny Prądnika. Na terenie Gminy Krzeszowice leżą rezerwaty: - Dolina Eliaszówki - rezerwat leśny o pow.107,2 ha, obejmujący część doliny potoku Eliaszówka. Chroni skaliste zbocza zbudowane z wapieni dolnokarbońskich i jurajskich, porośnięte naturalnymi drzewostanami (buczyna karpacka, grądy, łęgi olchowo-jesionowe). W dolinie wypływa kilka źródeł krasowych, m.in.źródło św.Eliasza, które uznawane jest za zdrój o właściwościach leczniczych. - Dolina Racławki - rezerwat krajobrazowy o pow.472,66 ha. Chroni duży kompleks naturalnego ekosystemu leśnego ( łęg olszowy, jaworzyna górska, grąd oraz buczyna karpacka). Rezerwat interesujący pod względem geologicznym, występują tu dolomity i wapienie wieku dewońskiego - najstarsze skały odsłaniające się na powierzchni w regionie krakowskim. W rezerwacie wytyczono 3 okrężne, geologiczne szlaki dydaktyczne: żółty o dł.ok.7 km, czerwony o dł.ok.6 km, niebieski o dł.ok.5 km. Węzeł szlaków znajduje się przy parkingu w miejscowości Dubie. Rezerwat jest częściowo udostępniony dla turystów niepełnosprawnych. Na terenie parku znajdują się pomniki przyrody: 3 buki koło klasztoru w Czernej, lipa obok klasztoru w Siedlcu.