przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Błażeja, Margerity, Saturnina
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki

APAP - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych

25 Maj 2016
kategoria:
Aktualności

Projekt realizowany przez Grupę Doradczą Projekt Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - na podstawie umowy z dnia 12 maja 2016 r., nr UDA-POWR.01.02.02-12-0348/15-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany do osób spełniających łącznie następujące warunki:

-zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
-w wieku od 15 do 29 lat
-bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy).

Więcej informacji