przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Augustyny, Łukasza, Urbana
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki

Deratyzacja - obowiązek właściciela nieruchomości

30 Wrzesień 2020
kategoria:
Aktualności

Gryzonie, takie jak myszy i szczury są niebezpiecznymi szkodnikami dla człowieka.

Należy je zwalczać w szczególności z powodu przenoszonych przez nie chorób, w tym niebezpiecznych chorób zakaźnych. Ponadto mogą powodować straty finansowe w obiektach. Potrafią uszkodzić instalacje – rury kanalizacyjne i przewody elektryczne, niszczą wyposażenie budynków i warstwy izolacyjne obiektów.
Najbardziej powszechny gatunek szczurów występujący w Polsce to szczur śniady i wędrowny. Bardzo szybko się rozmnażają, zwłaszcza gdy mają dostęp do pożywienia. W miastach szczury żyją głównie pod ziemią, tj. w rurach kanalizacyjnych, piwnicach, garażach, a na powierzchnię wychodzą w celu poszukiwania pokarmu. Pożywienie znajdują w śmietnikach i miejscach gdzie występują odpady. Im więcej będą mieć pożywienia, tym będzie ich więcej. Szczelnie zamykane pojemniki na odpady i właściwe postępowanie z odpadami, utrzymywanie porządku oraz cykliczna deratyzacja pozwalają uchronić się przed obecnością gryzoni.

Do obowiązkowej deratyzacji obligują przepisy,

tj. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019 poz. 1239 ze zm.). Zgodnie z art. 22 przedmiotowej ustawy „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są zobowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, a w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki”. Ponadto, w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice, przyjętym Uchwałą nr XVI/185/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice, określono obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku, jak wskazuje § 21, są nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, budynkami zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. Terminy, w których należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację to wiosna (od 1 kwietnia do 30 kwietnia) i jesień (od 1 października do 31 października). Określone w regulaminie terminy i obszary deratyzacji nie zwalniają właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawiają się gryzonie, z obowiązku przeprowadzenia deratyzacji poza określonymi terminami, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie.

Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z:

- art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.),
- art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019 poz. 1239 ze zm.).