przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała
przejdź do stopki

Dodatek osłonowy

07 Luty 2024
kategoria:
Aktualności

Od  stycznia 2024 roku można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego, który ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Krakowska 11 pokój 3, lub elektronicznie (ePUAP, profil zaufany) po opatrzeniu podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnieniu profilem zaufanym.
Dodatek osłonowy przysługuje:
1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł,
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się  tzw. trzynastej i czternastej emerytury.
W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
- 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy, przysługujący osobom opalającym domy węglem, pod warunkiem dokonania odpowiedniego zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.
Pozytywne rozstrzygnięcia maja formę informacji, która zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku  braku adresu e-mail, rozstrzygnięcie należy odebrać w siedzibie  GOPS Krzeszowice. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Odmowa przyznania dodatku wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 roku, wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.