przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi - zmiany w przepisach

16 Listopad 2022
kategoria:
Aktualności

Z dniem 9 sierpnia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. „o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) i dotyczą trzech ustaw, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa między innymi obowiązki właścicieli nieruchomości, w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. W sytuacji, gdy nie istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, nieczystości ciekłe mogą być odprowadzane wyłącznie do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych.
Na skutek nowelizacji przepisów zmieniono definicję nieczystości ciekłych, do których zaliczają się teraz również osady gromadzone w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Zmiana ta oznacza, że zarówno właściciele zbiorników bezodpływowych, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków powinni zawrzeć umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
W zakładce - gospodarka i środowisko / odpady / nieczystości ciekłe dostępny jest wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe z terenu naszej gminy.

Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy jest określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku, przyjętym uchwałą nr XVI/185/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28.11.2019 r. (Dz. Urz.Woj.Mał. z 2019 poz.8503). Powinna uwzględniać ilość zużywanej wody na cele bytowe oraz pojemność zbiornika bezodpływowego, przy czym nie powinna odbywać się rzadziej niż raz na 3 miesiące w przypadku zbiorników bezodpływowych oraz nie rzadziej niż jeden raz w roku z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Nowelizacja ustawy wprowadziła też nowe przepisy dotyczące kontroli przestrzegania przepisów związanych z właściwym postępowaniem z nieczystościami ciekłymi. Dla przypomnienia, zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, burmistrz kontroluje:
- posiadanie umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zgodność postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
- dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Co więcej, burmistrz został zobowiązany prowadzić kontrolę, w zakresie opisanym powyżej, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz  podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym. Oznacza to, że właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, powinni spodziewać się kontroli w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Ponadto, burmistrz gminy został zobowiązany od 2023 r. do składania corocznych sprawozdań do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska i dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W sprawozdaniu będą przekazywane dane m.in. o:
• liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
• liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
• liczbie zawartych umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
• liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
• ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
• liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów oraz wynikach tych kontroli.

Obowiązkiem gminy jest także prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania. Ewidencja prowadzona jest na podstawie informacji przekazywanych przez przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe, którzy są zobowiązani do składania kwartalnych sprawozdań zawierających m.in. dane o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości.