przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Błażeja, Margerity, Saturnina
Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie
przejdź do stopki

Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

23 Listopad 2021
kategoria:
Aktualności

Szanowni Państwo,

Gmina Krzeszowice przystąpiła do programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Projekt zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU. Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na: ​​zakup sprzętu komputerowego (laptopy).

Nabór potrwa w dniach 23.11.2021 r. – 5.12.2021 r.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół podstawowych (włącznie z „zerówką” szkolną) oraz średnich, zamieszkujących na terenie Gminy Krzeszowice, będących członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby/osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Do programu mogą zgłaszać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 1. Uczniowie którzy ukończyli 18 rok życia i pobierają naukę w roku szkolnym 2021/2022, zamieszkują na terenie Gminy Krzeszowice oraz są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby/osób, które to pracowały niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
  i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR, a nie otrzymały na własność lub
  w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej: Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ważne! Do zgłoszenia należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Tabela: Dane wnioskodawców PGR - do przesłania wyłącznie w formie pliku excel,
 2. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy – do przesłania w formie skanu;
 3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy – do przesłania w formie skanu;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Gminy Krzeszowice – do przesłania w formie skanu;
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – do przesłania w formie skanu;
 6. Zaświadczenie o statusie ucznia szkoły podstawowej/ średniej lub legitymacja szkolna – do przesłania w formie skanu;
 7. Dokumenty umożliwiające weryfikację pokrewieństwa ucznia do (w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach (akty urodzenia, kserokopia dowodów osobistych, inne, z zakryciem danych nadmiarowych) – do weryfikacji;
 8. Dokumenty umożliwiające potwierdzenie zatrudnienia w PPGR (np. skan umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zaświadczenia z ZUS lub inny dokument).

(Zgodnie z informacją organizatora konkursu Granty PPGR dot. § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, oświadczenia uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących, w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR).

W związku z ww. wymogiem, przypadku braku załączenia dokumentu umożliwiającego potwierdzenie zatrudnienia w PGR, gmina Krzeszowice, pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.

Komplet załączników do niniejszego ogłoszenia o naborze należy przesłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej na adres email: do dnia 5 grudnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 Ewentualne pytania należy kierować na adres email:

Dokumenty w wersji papierowej będą składane w terminie późniejszym, po wstępnej weryfikacji wersji elektronicznej, na wezwanie.

Wnioski przekazane po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

W przypadku składania dokumentów przez jednego rodzica/opiekuna prawnego dla większej liczby dzieci, dla każdego dziecka należy wypełnić formularze oddzielnie i przekazać w jednej wiadomości e-mail.

Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.  

Realizacja projektu przez Gminę Krzeszowic uzależniona jest od pozyskania grantu oraz jego wysokości. 

Gmina zastrzega, iż w przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń, niż limit wyznaczony przez wysokość przyznanego grantu na zadanie, może wprowadzić dodatkowe kryteria wyboru osób uprawnionych do udziału w programie (np. kolejność zgłoszeń).

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
xlsx Pomocniczy Wykaz PGR.xlsx
ilość pobrań: 91
21-11-24 10:07 Pomocniczy Wykaz PGR.xlsx 157.03KB -