przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Anieli, Juliana, Przemysława
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki

I rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

12 Styczeń 2021
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tekst jednolity Dz. U. z 2019. r. poz. 2277 z późn. zm.) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do 31 stycznia 2021 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży oraz wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem opłatę w trzech równych ratach w terminie do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Zbliża się termin złożenia w/w oświadczenia oraz obowiązek dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, tj. do 31 stycznia 2021 roku.
31 stycznia 2021 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy; w związku z tym Urząd Miejski w Krzeszowicach jest nieczynny. Zatem osoby, które chcą złożyć oświadczenie oraz dokonać opłaty w Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, muszą dokonać tych czynności najpóźniej do 29 stycznia 2021 roku. 
Zgodnie z art. 18 ust. 12a i 12b w/w ustawy: „12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”
Wszelkich informacji udziela się w Referacie Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pok. 4.
KONTAKT:
Referat Przedsiębiorczości i Innowacji,
tel.12 252 08 23, e-mail: