przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

19 Lipiec 2019
kategoria:
Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566),

nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art.269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne).
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1.bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2.z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
• do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
• od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
• powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo wodne z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
Po nowelizacji ustawy Prawo wodne, która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji, zobligowane zostały na podstawie art. 552 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne do przedkładania Burmistrzowi oświadczenia za poszczególne kwartały w celu ustalenia wysokości opłaty. Wzór oświadczenia zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne
Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
Oświadczenie  należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym.
Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację o naliczonej opłacie.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 12 252 08 13.

Załącznik: Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu  zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.


Referat Ochrony Środowiska

Kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
docx Oświadczenie o zmniejszeniu retencji.docx
ilość pobrań: 723
19-07-19 13:36 Oświadczenie o zmniejszeniu retencji.docx 19.32KB -