do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Danieli, Irwina, Małgorzaty
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Strona główna Aktualności

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W ROKU 2020

04 Luty 2020
kategoria:
Aktualności

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:

• DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• 1 aktualną fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm, (bez nakrycia głowy)
• Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
• Dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli taka istnieje).

Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!

Do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku wzywa się :
- mężczyzn urodzonych w 2001 r.,
- mężczyzn urodzonych w latach 1996– 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:
a/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres ten niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
- kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017, poz. 944);
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej,  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dot. osób z terenu Gminy Krzeszowice trwać będzie  od  16 marca do 23 marca 2020 r.


Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają stosowne wezwania z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8,  z wyznaczonym terminem oraz wyznaczoną godziną.
• Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
• Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej WKU, aby uzyskać wpis o przeniesieniu do rezerwy. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy.
• Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.
• Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej. 
                                                                                                                                                                                                
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U.2019. poz. 1541 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1980),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1981),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944).                                                                                    
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 252-08-45
Barbara Kurdziel - Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich - Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.