przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Sławy, Sławosza, Żelisławy
przejdź do stopki

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej (obowiązujące)

31 Październik 2023
kategoria:
Aktualności

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 27.10.2023 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”
Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 27 października 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r. w następujący sposób:
1. za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Obwieszczenia, który można przekazać w następujący sposób:
- poprzez złożenie formularza w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00,
w czwartki w godzinach 8:00-12:00,
w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021;
- poprzez przesłanie formularza pocztą na adres: Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska;
- poprzez przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: ;
- poprzez przekazanie formularza podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt. 3);
2. ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Otuliny Podkrakowskiej, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00,
w czwartki w godzinach 8:00-12:00,
w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021;
3. w formie ustnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 7 listopada (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice).
Termin zgłaszania uwag: 21 dni, tj. od dnia 27 października 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r.
Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.
Niezbędna dokumentacja do pobrania:
Formularz uwag i strategia wraz z załącznikami dostępne są na stronie  www.otulinapodkrakowska.pl
lub w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach)