przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów III kadencji

06 Listopad 2023
kategoria:
Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Krzeszowice o naborze kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów

Realizując zapisy Uchwały nr LXIII/686/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów III kadencji.

1. W skład Rady Seniorów wchodzi 16 osób, w tym:
a) 12 przedstawicieli osób starszych;
b) 4 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych. Należy przez to rozumieć podmioty, działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku.
Kandydować można wyłącznie w ramach jednej z wymienionych wyżej grup.

2. Kandydatem na członka Rady Seniorów jako przedstawiciela osób starszych jest osoba, która:
a) ukończyła 60 rok życia;
b) jest mieszkańcem/mieszkanką gminy;
c) dołączyła rekomendacje - poparcie 20 innych seniorów, mieszkańców gminy, złożone na wzorze określonym w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Karta Zgłoszenia Kandydata na członka Miejskiej Rady Seniorów jako przedstawiciela osób starszych, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Kandydatem na członka Rady Seniorów, jako przedstawiciela podmiotów działających na rzecz osób starszych, może być osoba, która:
a) reprezentuje uprawniony podmiot,
b) wyraziła zgodę na kandydowanie.
Karta Zgłoszenia Kandydata na członka Rady Seniorów jako przedstawiciela podmiotów działających na rzecz osób starszych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Nabór kandydatów prowadzony jest od 6.11.2023 r. do 20.11.2023 r. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu. O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej gminy Krzeszowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej 4, pok. 101, tel. 12 252 08 47.

5. Dokumenty pod względem poprawności i kompletności weryfikuje 3-osobowa komisja powołana przez Burmistrza spośród pracowników Urzędu. Karty zgłoszenia powinny być wypełnione poprawnie i czytelnie. Brak wypełnienia którejś z części formularza lub wymaganych podpisów oraz brak dołączenia wymaganych załączników spowoduje wezwanie o uzupełnienie braków formalnych, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia zgłoszenia. Karty zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Po zakończonym naborze sporządza się listę zakwalifikowanych kandydatów. W przypadku, gdy w wyniku naboru lista zakwalifikowanych kandydatów zawiera mniej osób niż liczba wymaganych kandydatów w którejś z grup, Burmistrz ogłasza nabór uzupełniający.

7. Wyboru członków Rady Seniorów z listy zakwalifikowanych kandydatów dokonuje się poprzez przeprowadzenie osobnych losowań w każdej z grup. Losowanie przeprowadza komisja, podczas sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Losowanie przeprowadza się w sytuacji, kiedy kandydatów będzie więcej niż miejsc w każdej z grup.

8. Informacja o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady Seniorów, Burmistrz ogłasza w formie zarządzenia na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu w ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru lub naboru uzupełniającego.