przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Agnieszki, Amalii, Czecha
przejdź do stopki

Ocena Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice

04 Maj 2021
kategoria:
Aktualności

Szanowni Państwo!

W związku z uchwaleniem, w roku 2017, Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022 (Uchwała Nr XXIX/319/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2022) i umieszczeniem w nim zgłoszonego przez Państwa projektu, zwracam się obecnie z prośbą o aktywny udział w procesie monitoringu, jako kluczowego elementu oceny bieżącej Programu.
Ocenę Programu opracowuje, na zlecenie Gminy, firma Aleksander Noworól Konsulting, która opracowała formę sprawozdania i poprowadzi proces zbierania niezbędnych danych oraz odpowie na pytania i wątpliwości dotyczące Państwa udziału w procesie oceny. Osobą odpowiedzialną ze strony firmy jest dr Kamilla Noworól (tel. 693 357 359, pon., czw., pt. w godz. 9.30-16.00, mail: ).
Obowiązek sprawozdawczy obejmuje lata 2017-2020 (dla projektów rozpoczętych wcześniej 2015-2020). Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie opracowanego formularza elektronicznego sprawozdania, w zakresie projektu zgłoszonego i ujętego w Programie Rewitalizacji Gminy Krzeszowice.  Przypominam, że powinność wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynika z zapisów Programu: „Znaczna rola w procesie monitoringu przypada wnioskodawcom, którzy mają obowiązek monitorowania wdrażania ujętych w nim projektów/przedsięwzięć, w tym przygotowywania i przedkładania np. instytucji zarządzającej RPO WM sprawozdań z ich realizacji, w tym w  ramach składania wniosków o płatność. Na poziomie monitorowania głównym podmiotem monitorującym oraz dokonującym oceny osiągania założonych wskaźników powinien stać się Komitet Rewitalizacji i zespół ds. rewitalizacji, a w odniesieniu do osiągania celów głównych i szczegółowych – Burmistrz Gminy Krzeszowice.” Co najmniej raz na 3 lata projektodawcy, zgłaszając projekt, zobowiązani są do składania sprawozdania (tabela nr 13 w Programie). Pełen tekst Programu wraz z listą projektów dostępny jest na stronie: http://www.gminakrzeszowice.pl/gmina/Program_rewitalizacji_Gminy_Krzeszowice.
Na tej stronie znajdziecie także Państwo dodatkowy link do formularza sprawozdawczego oraz informacje o dalszych etapach procesu oceny bieżącej Programu.

W imieniu swoim i całego Zespołu, bardzo dziękuję za udział w procesie oceny Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022!

Zastępca Burmistrza Gminy Krzeszowice

Krzeszowice, 29 kwietnia 2021 r.