przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Emila, Neleny, Romy
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

12 Styczeń 2022
kategoria:
Aktualności

Przypominamy, że zgodnie z art. 111 ust. 4 i 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do 31 stycznia 2022 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży oraz wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem, opłatę w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
Zbliża się termin złożenia w/w oświadczenia oraz obowiązek dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  tj. do 31 stycznia 2022 r.
Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 18:
ust. 12a: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.”
ust. 12b: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”
Wszelkich informacji udziela się w Referacie Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, segment B pok. 4.
Kontakt: Edyta Tadeusz, Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Innowacji, tel. 12 252 08 23, e-mail: