do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Emila, Karoliny, Kary
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Strona główna Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - konsultacje projektów uchwał

21 Listopad 2019
kategoria:
Aktualności
 

Informacja o możliwości zgłaszania wniosków o konsultacje niżej podanych projektów aktów prawa miejscowego

które mogą dotyczyć działalności statutowej organizacji pozarządowej:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca  2012 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.
6. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzeszowice i zagospodarowania tych odpadów.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
8. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.              

Termin sesji Rady Miejskiej: 28 listopada 2019 r., godz. 10.00, Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Projekt porządku obrad

Tryb konsultacji:

1.Z wnioskiem o konsultację projektu aktu prawa miejscowego może wystąpić organizacja lub podmiot, działające na terenie gminy Krzeszowice, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą przygotowywanego aktu prawa miejscowego.
2.Wniosek (do pobrania ze strony internetowej) składa się w formie pisemnej osobiście przez wnioskodawcę w Biurze Rady Miejskiej, ze wskazaniem, który projekt aktu prawa miejscowego ma być konsultowany. Wniosek składa się nie później niż trzy  dni przed terminem sesji.    
3.Organizacja lub podmiot są zobowiązane wraz z wniesieniem wniosku okazać treść statutu, z którego wynika, iż działalność statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu aktu prawa miejscowego.  
4.Tryb konsultacji polega na:
1)przekazaniu wnioskodawcy tekstu projektu  w formie papierowej lub w wersji elektronicznej, jak również
2)możliwości zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących projektu aktu prawa miejscowego przez wnioskodawcę tylko i wyłącznie w formie kompletnego wypełnienia formularza (do pobrania ze strony internetowej).  Formularz należy złożyć w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Biura Rady Miejskiej nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem sesji. Formularz musi być podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
5.Jeżeli wnioskodawca złoży formularz w wymaganym terminie, podpisany i kompletnie wypełniony, wówczas na sesji Rady Miejskiej zostaną rozpatrzone uwagi organizacji lub podmiotu dotyczące danego projektu aktu prawa miejscowego.
6.Niespełnienie łącznie wszystkich warunków, o których mowa w pkt.  5 skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag na sesji Rady Miejskiej.  
7.Uwagi zgłaszane w trybie opisanym powyżej nie są wiążące dla Rady Miejskiej.

Na podstawie Uchwały nr LI/430/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.