do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Hilarii, Juliana, Lecha
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCHOstrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Strona główna Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - konsultacje projektów uchwał

25 Maj 2016
kategoria:
Aktualności
 

Informacja o możliwości zgłaszania wniosków o konsultacje

niżej podanych projektów aktów prawa miejscowego, które mogą dotyczyć działalności statutowej organizacji pozarządowej.  

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice.
3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących rewalidację indywidualną i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.
5. Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu.
6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu oddłużeniowego.

Termin sesji Rady Miejskiej:

2 czerwca 2016 r. godz. 10.00 Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Tryb konsultacji:

1. Z wnioskiem o konsultację projektu aktu prawa miejscowego może wystąpić organizacja lub podmiot, działające na terenie gminy Krzeszowice, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą przygotowywanego aktu prawa miejscowego.
2. Wniosek (do pobrania ze strony internetowej) składa się w formie pisemnej osobiście przez wnioskodawcę w Biurze Rady Miejskiej, ze wskazaniem, który projekt aktu prawa miejscowego ma być konsultowany. Wniosek składa się nie później niż trzy  dni przed terminem sesji.    
3. Organizacja lub podmiot są zobowiązane wraz z wniesieniem wniosku okazać treść statutu, z którego wynika, iż działalność statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu aktu prawa miejscowego.  
4. Tryb konsultacji polega na:
1) przekazaniu wnioskodawcy tekstu projektu  w formie papierowej lub w wersji elektronicznej, jak również
2) możliwości zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących projektu aktu prawa miejscowego przez wnioskodawcę tylko i wyłącznie w formie kompletnego wypełnienia formularza (do pobrania ze strony internetowej).  Formularz należy złożyć w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Biura Rady Miejskiej nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem sesji. Formularz musi być podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
5. Jeżeli wnioskodawca złoży formularz w wymaganym terminie, podpisany i kompletnie wypełniony, wówczas na sesji Rady Miejskiej zostaną rozpatrzone uwagi organizacji lub podmiotu dotyczące danego projektu aktu prawa miejscowego.
6. Niespełnienie łącznie wszystkich warunków, o których mowa w pkt.  5 skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag na sesji Rady Miejskiej.  
7. Uwagi zgłaszane w trybie opisanym powyżej nie są wiążące dla Rady Miejskiej.

Na podstawie Uchwały nr LI/430/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc formularz_ uwag_ do_ aktow_ prawa_ miejscowego.doc 16-05-25 14:12 31KB pobierz plik: formularz_ uwag_ do_ aktow_ prawa_ miejscowego.doc
doc wniosek_ o_ konsultacje_ aktu_ prawa_ miejscowego.doc 16-05-25 14:12 24KB pobierz plik: wniosek_ o_ konsultacje_ aktu_ prawa_ miejscowego.doc