przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Celiny, Hilarego, Janusza
przejdź do stopki

Sesja Rady Miejskiej - konsultacje projektów uchwał

23 Wrzesień 2021
kategoria:
Aktualności
 

Informacja o możliwości zgłaszania wniosków o konsultacje niżej podanych projektów aktów prawa miejscowego

które mogą dotyczyć działalności statutowej organizacji pozarządowej:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Krzeszowice Nr XXX/310/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku.
2) Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych.
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice”.
4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2019 roku ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Krzeszowice
5) Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru Gminy Krzeszowice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary w Gminie Krzeszowice, obejmującej obszar w zachodniej części sołectwa Filipowice w Gminie Krzeszowice.
7) Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Nowa Góra.


Termin sesji Rady Miejskiej: 30 września 2021 r., godz. 10.00, Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Transmisje sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach odbywają się na stronie internetowej: https://esesja.tv/

Materiały na sesję dostępne są na stronie internetowej według następującej ścieżki dostępu: Rada Miejska/Materiały na najbliższą sesję.

Projekt porządku obrad

Tryb konsultacji:

1.Z wnioskiem o konsultację projektu aktu prawa miejscowego może wystąpić organizacja lub podmiot, działające na terenie gminy Krzeszowice, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą przygotowywanego aktu prawa miejscowego.
2.Wniosek (do pobrania ze strony internetowej) składa się w formie pisemnej osobiście przez wnioskodawcę w Biurze Rady Miejskiej, ze wskazaniem, który projekt aktu prawa miejscowego ma być konsultowany. Wniosek składa się nie później niż trzy  dni przed terminem sesji.    
3.Organizacja lub podmiot są zobowiązane wraz z wniesieniem wniosku okazać treść statutu, z którego wynika, iż działalność statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu aktu prawa miejscowego.  
4.Tryb konsultacji polega na:
1)przekazaniu wnioskodawcy tekstu projektu  w formie papierowej lub w wersji elektronicznej, jak również
2)możliwości zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących projektu aktu prawa miejscowego przez wnioskodawcę tylko i wyłącznie w formie kompletnego wypełnienia formularza (do pobrania ze strony internetowej).  Formularz należy złożyć w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Biura Rady Miejskiej nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem sesji. Formularz musi być podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
5.Jeżeli wnioskodawca złoży formularz w wymaganym terminie, podpisany i kompletnie wypełniony, wówczas na sesji Rady Miejskiej zostaną rozpatrzone uwagi organizacji lub podmiotu dotyczące danego projektu aktu prawa miejscowego.
6.Niespełnienie łącznie wszystkich warunków, o których mowa w pkt.  5 skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag na sesji Rady Miejskiej.  
7.Uwagi zgłaszane w trybie opisanym powyżej nie są wiążące dla Rady Miejskiej.

Na podstawie Uchwały nr LI/430/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.