przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Pawła, Piotra, Salomei
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze z gradem
przejdź do stopki

Sesja Rady Miejskiej - konsultacje projektów uchwał

23 Czerwiec 2022
kategoria:
Aktualności

Informacja o możliwości zgłaszania wniosków o konsultacje niżej podanych projektów aktów prawa miejscowego

które mogą dotyczyć działalności statutowej organizacji pozarządowej:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2022 rok nr XLIII/499/2021 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2021 roku.
2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Krzeszowice.
3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzeszowice na rok szkolny 2022/2023.
4) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice.
5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Rudno.
6) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Filipowice.
7) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
8) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/557/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach  dnia 26 maja 2022 roku w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinasowania, trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/369/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego pn. „Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Gminy Krzeszowice, którzy ponoszą koszty grzewcze związane z trwałą zmiana systemu ogrzewania z paliw stałych na proekolgiczne systemy grzewcze, na lata 2022 – 2025”.


Termin sesji Rady Miejskiej: 30 czerwca 2022 r., godz. 10.00, Sala Herbowa Urzędu Miejskiego  w Krzeszowicach.

Transmisje sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach odbywają się na stronie internetowej: https://esesja.tv/

Materiały na sesję dostępne są na stronie internetowej według następującej ścieżki dostępu: Rada Miejska/Materiały na najbliższą sesję.

Projekt porządku obrad

Tryb konsultacji:

1.Z wnioskiem o konsultację projektu aktu prawa miejscowego może wystąpić organizacja lub podmiot, działające na terenie gminy Krzeszowice, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą przygotowywanego aktu prawa miejscowego.
2.Wniosek (do pobrania ze strony internetowej) składa się w formie pisemnej osobiście przez wnioskodawcę w Biurze Rady Miejskiej, ze wskazaniem, który projekt aktu prawa miejscowego ma być konsultowany. Wniosek składa się nie później niż trzy  dni przed terminem sesji.    
3.Organizacja lub podmiot są zobowiązane wraz z wniesieniem wniosku okazać treść statutu, z którego wynika, iż działalność statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu aktu prawa miejscowego.  
4.Tryb konsultacji polega na:
1)przekazaniu wnioskodawcy tekstu projektu  w formie papierowej lub w wersji elektronicznej, jak również
2)możliwości zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących projektu aktu prawa miejscowego przez wnioskodawcę tylko i wyłącznie w formie kompletnego wypełnienia formularza (do pobrania ze strony internetowej).  Formularz należy złożyć w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Biura Rady Miejskiej nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem sesji. Formularz musi być podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
5.Jeżeli wnioskodawca złoży formularz w wymaganym terminie, podpisany i kompletnie wypełniony, wówczas na sesji Rady Miejskiej zostaną rozpatrzone uwagi organizacji lub podmiotu dotyczące danego projektu aktu prawa miejscowego.
6.Niespełnienie łącznie wszystkich warunków, o których mowa w pkt.  5 skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag na sesji Rady Miejskiej.  
7.Uwagi zgłaszane w trybie opisanym powyżej nie są wiążące dla Rady Miejskiej.

Na podstawie Uchwały nr LI/430/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.