przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Emila, Neleny, Romy
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Sesja Rady Miejskiej - konsultacje projektów uchwał

20 Październik 2016
kategoria:
Aktualności

Informacja o możliwości zgłaszania wniosków o konsultacje niżej podanych projektów aktów prawa miejscowego, które mogą dotyczyć działalności statutowej organizacji pozarządowej.  


1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2) Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach w nadania jej statutu.
3) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5) Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
6) Projekt uchwały w  sprawie zwolnień od podatku rolnego.
7) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej i określenia wysokości jej stawki.
8) Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Krzeszowice instrumentem płatniczym.
9) Projekt uchwały w  sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10) Projekt uchwały w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej                 i specjalistycznej usługi opiekuńczej na 2017 rok.


Termin sesji Rady Miejskiej: 27 października 2016 r. godz. 10.00 Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Porządek obrad

Tryb konsultacji:

1. Z wnioskiem o konsultację projektu aktu prawa miejscowego może wystąpić organizacja lub podmiot, działające na terenie gminy Krzeszowice, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą przygotowywanego aktu prawa miejscowego.
2. Wniosek (do pobrania ze strony internetowej) składa się w formie pisemnej osobiście przez wnioskodawcę w Biurze Rady Miejskiej, ze wskazaniem, który projekt aktu prawa miejscowego ma być konsultowany. Wniosek składa się nie później niż trzy  dni przed terminem sesji.    
3. Organizacja lub podmiot są zobowiązane wraz z wniesieniem wniosku okazać treść statutu, z którego wynika, iż działalność statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu aktu prawa miejscowego.  
4. Tryb konsultacji polega na:
1) przekazaniu wnioskodawcy tekstu projektu  w formie papierowej lub w wersji elektronicznej, jak również
2) możliwości zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących projektu aktu prawa miejscowego przez wnioskodawcę tylko i wyłącznie w formie kompletnego wypełnienia formularza (do pobrania ze strony internetowej).  Formularz należy złożyć w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Biura Rady Miejskiej nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem sesji. Formularz musi być podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
5. Jeżeli wnioskodawca złoży formularz w wymaganym terminie, podpisany i kompletnie wypełniony, wówczas na sesji Rady Miejskiej zostaną rozpatrzone uwagi organizacji lub podmiotu dotyczące danego projektu aktu prawa miejscowego.
6. Niespełnienie łącznie wszystkich warunków, o których mowa w pkt.  5 skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag na sesji Rady Miejskiej.  
7. Uwagi zgłaszane w trybie opisanym powyżej nie są wiążące dla Rady Miejskiej.

Na podstawie Uchwały nr LI/430/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.