przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Felicji, Roberta, Sławy
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki

Skorzystaj z dotacji na utworzenie bądź rozwój działalności gospodarczej

04 Listopad 2020
kategoria:
Aktualności

Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" zachęca przedsiębiorców z obszaru działania LGD

(gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom, z wyłączeniem miasta Olkusz) do skorzystania z dotacji na utworzenie bądź rozwój działalności gospodarczej.

1. ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1: Podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej zapewniające nowe miejsca pracy na terenie LGD.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2: Podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej ze wsparciem grup defaworyzowanych.
Grupy defaworyzowane: kobiety, młodzież do 30 roku życia, osoby po 50 roku życia

BENEFICJENCI:
- obywatele państw członkowskich;
- osoby pełnoletnie;
- osoby zamieszkałe na obszarze objętym LSR;
- osoba nie podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie
- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonujący działalności gospodarczej
- dotychczas nie otrzymali pomocy w tym zakresie.

Kwota dofinansowania: 100 000 zł (premia-ryczałt)

2. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1: Podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej zapewniające nowe miejsca pracy na terenie LGD.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2: Podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej ze wsparciem grup defaworyzowanych.
Grupy defaworyzowane: kobiety, młodzież do 30 roku życia, osoby po 50 roku życia.

BENEFICJENCI:
- miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
- podmiot prowadzi mikro lub małe przedsiębiorstwo z mocy ustawy i w pełnym zakresie
- podmiot w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą.

Dotacja w formie refundacji od 50 000 zł do 300 000 zł.*

* Beneficjent zobowiązany jest do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji).

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 50%, z tym że dla jednego beneficjenta nie więcej niż 300 000 zł w okresie realizacji Programu PROW 2014-2020.
 
Dotacje przeznaczone są dla mieszkańców obszaru działania LGD "Nad Białą Przemszą" (gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom, z wyłączeniem miasta Olkusz).