przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała
przejdź do stopki

Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033

03 Październik 2022
kategoria:
Aktualności

Rada Miejska w Krzeszowicach dnia 29.09.2022 r. przyjęła uchwałę nr LIV/601/2022

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Zgodnie z art. 10e. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033 będzie zawierać wnioski z diagnozy, o której mowa w art.10a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 1057 ze zm.), przygotowanej na potrzeby tej strategii oraz:
1. cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,
2. kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych,
3. oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia,
4. model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
5. ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej,
6. obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań,
7. obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań,
8. system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych
9.ramy finansowe i źródła finansowania.

Obecnie przystąpiono do opracowania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy,

z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w celu określenia mocnych i słabych stron gminy, a także identyfikacji szans i zagrożeń, tj. czynników zewnętrznych, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na przyszłą sytuację Gminy Krzeszowice. Diagnoza jest punktem wyjścia do konstruowania kierunków działań, a następnie celów strategicznych i zadań.
Od 3.10.2022 r. do 30.10.2022 r. prowadzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie kierunku rozwoju gminy. Uzyskane odpowiedzi pozwolą określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie działania w celu rozwoju, w tym poprawy atrakcyjności gminy.
Formularz ankietowy składa się z 7 pytań, w tym 2 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych. Pytania dotyczą stopnia zadowolenia z poziomu życia w gminie, oceny potrzeby realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz społecznych, najistotniejszych problemów do rozwiązania oraz atutów gminy, które można wykorzystać w przyszłości.
Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/MryzbmguvLQUEvFE9
Ankieta jest również dostępna w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice oraz w BIP https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,255435,2022.html