przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Delfiny, Marii, Wirginiusza
przejdź do stopki

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

02 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków do 15 września 2022 roku.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 600 zł netto.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2022 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach tych dokumentów.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2022 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

W przypadku ubiegania się Wnioskodawcy o formę pieniężną prosimy o opinię Dyrektora Szkoły co do zasadności przyznania tej formy.
Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
- od września 2022 do grudnia 2022 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 10 grudnia 2022 r., a wypłata do 31 grudnia 2022 r.
- od stycznia 2023 do czerwca 2023 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 10 czerwca 2023 r., a wypłata do 30 czerwca 2023 r.

Formularz wniosku dostępny jest:

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach – Sekcja Świadczeń Rodzinnych, ul. Krakowska 11, pok. nr 3,
- do pobrania: na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod adresem: http://www.gopskrzeszowice.pl/index.php w zakładce stypendia szkolne.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach - Sekcja Świadczeń Rodzinnych, ul. Krakowska 11, pokój nr 3, nr tel. 12 258 30 92, 531 252 606.