przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/2017

10 Sierpień 2016
kategoria:
Aktualności
 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Termin składania wniosków:
- od 1 do 15 września 2016 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- od 1 września do 15 października 2016 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514,00 zł.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2016 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach tych dokumentów.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2016 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
- od września do grudnia 2016 - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2016 r., a wypłata do 15 grudnia 2016 r.
- od stycznia do czerwca 2017 - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2017 r., a wypłata do 30 czerwca 2017 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pokój nr 111.  

Formularz wniosku dostępny jest:

- w Wydziale Edukacji i  Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111,
- na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, parter,
- do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.malopolska.pl/bip/krzeszowice w zakładce menu przedmiotowe/edukacja