przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Biny, Damazego, Waldemara
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 3
przejdź do stopki

Ważne dla użytkowników zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

16 Luty 2023
kategoria:
Aktualności

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W sierpniu 2022 r. weszły w życie zmienione przepisy ogólnopolskiej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli i sprawozdań dotyczących gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.

Wprowadzono nowe obowiązki dla gmin:
• sporządzenie planu kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Burmistrz zobowiązany jest prowadzić kontrolę tych nieruchomości co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z planem kontroli,
• przeprowadzenie kontroli wszystkich nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji zbiorczej, pod względem posiadanych umów i dowodów za usługę wywozu nieczystości ciekłych zgodnie
z częstotliwością wynikającą z regulaminu utrzymania czystości i porządku (ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków),
• sporządzanie od 2023 r. sprawozdania z gospodarowania nieczystościami ciekłymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wód Polskich. W sprawozdaniu należy podać dane m.in.: o liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków na terenie gminy, o liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, o liczbie zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych, o liczbie przeprowadzonych kontroli i jej wynikach.

Za brak kontroli gminie grozi kara finansowa w wysokości od 10 000,00 zł do 50 000,00 zł.

BURMISTRZ GMINY SPRAWUJE KONTROLĘ PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  W GMINACH, dlatego:

1.    Jeżeli mieszkasz na terenie nieskanalizowanym, obowiązkowo wyposaż nieruchomość w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone przepisami.
2.    Podpisz umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługę wywozu nieczystości ciekłych.
3.    Jeżeli użytkujesz szambo – dbaj o jego dobry stan techniczny i szczelność.
4.    Jeżeli użytkujesz przydomową oczyszczalnię ścieków – zgłoś ją do gminnej ewidencji i eksploatuj zgodnie z wytycznymi producenta.
5.    Zlecaj wywóz nieczystości ciekłych, adekwatnie do ilości zużytej wody:
- ze zbiornika bezodpływowego, przy uwzględnieniu jego pojemności, jednak nie rzadziej niż 1 x na kwartał;
- z przydomowej oczyszczalni ścieków, z częstotliwością wynikającą z technologii urządzenia, jednak nie rzadziej niż 1 x rok.
6.    Pamiętaj, aby usługę wywozu nieczystości ciekłych zlecać wyłącznie przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie Burmistrza Gminy Krzeszowice na świadczenie usług w przedmiotowym zakresie.
7.    Zachowaj do kontroli potwierdzenie /rachunki, faktury/ za wykonaną usługę wywozu nieczystości ciekłych.
8.    Pamiętaj, że niewłaściwe postępowanie ze ściekami stwarza zagrożenie sanitarne – zanieczyszcza wody powierzchniowe i gruntowe.
9.    Przyłącz nieruchomość do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli posiadasz warunki techniczne – jest to obowiązek właściciela.

INFORMUJEMY:
W dniu 19.01.2023 r. wydane zostało zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie planu kontroli nieruchomości w 2023 roku, na których usytuowane są zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrole będą prowadzone w terenie za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego i funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz poprzez wystosowanie pisemnych wezwań w celu udokumentowania prowadzonej gospodarki ściekowej.