przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Sławy, Sławosza, Żelisławy
przejdź do stopki

Wypłata świadczeń dla Polaków (osób fizycznych), przyjmujących uchodźców z Ukrainy

17 Marzec 2022
kategoria:
Aktualności
 

Poniżej przedstawiamy zasady, na podstawie których podmioty, w tym fizyczne, będą mogły uzyskać świadczenia.

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie
Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku  z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne  z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Komu przysługuje?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
• za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
• za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
• warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
• we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Weryfikacja danych przez gminę
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty
Świadczenie wypłacane jest z dołu.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie pieniężne będzie można składać:
• w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 – Dziennik Podawczy
• elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego
• drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne” na adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach, 32-065 Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Nowe terminy składania wniosków:
-wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r., składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od 2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.)

Wzór wniosku można pobrać poniżej