do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira
Strona główna Aktualności

Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami

08 Listopad 2019
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszowice w związku z wejściem w życie 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078)
Opieka stomatologiczna obejmuje:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2.profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,  z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci          i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód      u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Krzeszowice. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.
Opieka zdrowotna nad uczniami będzie realizowana ze środków finansowych ujętych w planie finansowym NFZ.
Szczegółowy wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1199).

Opieka stomatologiczna dotyczy 2 481 (stan na 30.09.2019 r.) uczniów szkół, dla których Gmina Krzeszowice jest organem prowadzącym.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież z następujących szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach –  455 uczniów
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach – 430 uczniów
3. Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Ryłko w Czernej – 59 uczniów
4. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach – 125 uczniów
5. Szkoła Podstawowa im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini – 84 uczniów
6. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze – 130 uczniów
7. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze – 114 uczniów
8. Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy – 111 uczniów
9. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Paczółtowicach – 64 uczniów
10. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sance – 108 uczniów
11. Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Tenczynku – 359 uczniów
12. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu – 181 uczniów
13. Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej – 261 uczniów

Oferta powinna zawierać :
- zgłoszenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do oferty,
- miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej,
- kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru,
- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub zatrudnianiu specjalistów,
- kopię umowy z ZFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych.

Dopuszcza się częściowe składanie ofert.
Do każdej oferty oferent winien dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Krzeszowice jego danych osobowych w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnianie i rozpowszechnianie jego imienia         i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku w Biuletynie informacji Publicznej oraz na stronie internetowej organu prowadzącego lub jego jednostek organizacyjnych.

Do realizacji usługi zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje największą liczbę godzin świadczenia usług.

Ofertę wraz załącznikiem (do pobrania) należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice z dopiskiem „OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI”  najpóźniej do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 15:00.
 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx zalacznik-do-oferty.docx 19-11-08 08:52 14.39KB pobierz plik: zalacznik-do-oferty.docx