do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Almy, Cezarego, Jarosława

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397).

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a także przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i ust. 1 a w/w ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

 • 1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (...)
 • 2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych (...)
 • 3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...)
 • 4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (...)
 • 5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny (...)
 • 6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (...)
 • 7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych (...)
 • 8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (...)
 • 9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny (...)
 • 10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (...)
 • 11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (...)
 • 12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady (...)
 • 13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 (...)
 • 14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (...)
 • 15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu (...)
 • 16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (...)
 • 17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (...)
 • 18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • 18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej (...)
 • 19) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych (...)
 • 20) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska (...)
 • 21) zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (...)

lub przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W ustawie wskazane są również pewne odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach znajduje się do pobrania wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawierający szczegółowe informację jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku.

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest skomplikowana
i wieloetapowa. Obejmuje m.in. weryfikację kompletności złożonych dokumentów, ustalenie stron postępowania, zasięgnięcie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w przypadku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Organami opiniującymi i uzgadniającymi są: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie oraz właściwy organ państwowej inspekcji sanitarnej.

Ponadto w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ prowadzący postępowanie zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji
o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków
i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania.

Postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest odmienne dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych
z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących (art. 80 ust. 2).

Dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczy to również sytuacji gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, lub gdy Inwestor uzyskuje odrębne decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać przeniesiona, za zgodą podmiotu na rzecz którego została wydana, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4, pok. nr 6 lub pod numerem tel. 12 252 08 13.

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Karta informacyjna przedsiewziecia 2013 15-12-17 13:31 270Byte pobierz plik: Karta informacyjna przedsiewziecia 2013
pdf Karta informacyjna przedsiewziecia 2013 15-12-17 13:31 117.53KB pobierz plik: Karta informacyjna przedsiewziecia 2013
pdf Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013 15-12-17 13:32 114.18KB pobierz plik: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013
docx Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013 15-12-17 13:32 284Byte pobierz plik: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013