do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Arkadii, Krystyna, Stanisławy

Edukacja w Gminie Krzeszowice

Gmina Krzeszowice na podstawie ustawy o samorządzie gminnym odpowiada za zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, między innymi w zakresie edukacji publicznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Gmina Krzeszowice realizuje

zadania oświatowe należące do zadań własnych gminy:

• prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
• dotowanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jst.

Jako organ prowadzący

przedszkola, szkoły i placówki zobowiązana jest do realizacji zadań, w szczególności dotyczących:

1) zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienia  warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywania  remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienia obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki;
5) wyposażenia szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

Wśród szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krzeszowice można wyróżnić:

13 szkół podstawowych,
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
3 przedszkola samorządowe.
Przy szkołach podstawowych w miejscowościach, gdzie nie funkcjonują przedszkola publiczne, utworzono oddziały przedszkolne.

Gmina Krzeszowice realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne dotując szkoły, przedszkola oraz punkty przedszkolne prowadzone przez inne podmioty.

Dotacja jest przekazywana do:

Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach,
Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Małych Tygrysków w Krzeszowicach,
Niepublicznego Przedszkola „Tuptusie” w Krzeszowicach,
Niepublicznego Przedszkola „Zielone Przedszkole” w Nawojowej Górze,
Niepublicznego Przedszkola „Iskierki” w Krzeszowicach,
Punktu Przedszkolnego „Zielone Przedszkole” w Nawojowej Górze,
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  w Rudnie,  

Szkoły Podstawowej w Rudnie.

Na terenie Gminy Krzeszowic funkcjonują również placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty.

Należą do nich:
•Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  prowadzone przez Powiat Krakowski,
•Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krzeszowicach, dla której organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
•Szkoła Podstawowa w Rudnie, prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno .