przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Agnieszki, Amalii, Czecha
przejdź do stopki

Edukacja w Gminie Krzeszowice

Gmina Krzeszowice na podstawie ustawy o samorządzie gminnym odpowiada za zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, między innymi w zakresie edukacji publicznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Gmina Krzeszowice realizuje zadania oświatowe należące do zadań własnych gminy.


Jako organ prowadzący przedszkola, szkoły i placówki

zobowiązana jest do realizacji zadań, w szczególności dotyczących:
1) zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienia warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienia obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i obsługi organizacyjnej;
5) wyposażenia szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki;
7) przekazania do szkół dla dzieci i młodzieży informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.

Wśród szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krzeszowice można wyróżnić:

13 szkół podstawowych,
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
3 przedszkola samorządowe.
Przy szkołach podstawowych w miejscowościach, gdzie nie funkcjonują przedszkola publiczne, utworzono oddziały przedszkolne.


Na terenie Gminy Krzeszowice funkcjonują również inne szkoły publiczne.

Należą do nich:
• Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzone przez Powiat Krakowski,
• Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krzeszowicach, dla której organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
• Szkoła Podstawowa w Rudnie, prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno.