przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bernarda, Martyny, Waleriana
przejdź do stopki

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

08 Sierpień 2016
kategoria:
Aktualności
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777),

informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2022.

Rewitalizacja to proces wieloletni, prowadzony we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz.

Program Rewitalizacji będzie podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniając jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną (a także realizowanych przez nią samą). W Programie Rewitalizacji wyznaczony zostanie obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Program umożliwi władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskanie środków finansowych między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Opracowanie Programu zakłada możliwie szerokie zaangażowanie mieszkańców w tworzenie tego dokumentu.

Konsultowany będzie projekt Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krzeszowice.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 16.08.2016 r. do dnia 15.09.2016 r. w następujących formach:
• zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej (pocztą na adres Urząd Miejski w Krzeszowicach ul. Ogrodowa 1, bezpośrednio na Dziennik Podawczy UM w Krzeszowicach lub pocztą elektroniczną na adres ),
• otwarte spotkanie informacyjne w dniu 17.08.2016 r. na Sali Herbowej UM w Krzeszowicach o godzinie  16.00.
• zbieranie uwag ustnych w Referacie Planowania Strategicznego i Promocji UM w Krzeszowicach, ul. Ogrodowa 1, w godzinach pracy urzędu.
Wszelkie informacje na temat prac nad Programem publikowane będą na stronie internetowej (http://www.gminakrzeszowice.pl),  na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (w szczególności konsultowany dokument i podsumowanie konsultacji) i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach.

Projekt uchwały

Relacja z otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 17.08.2016

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

Burmistrz Gminy Krzeszowice
/-/ Wacław Gregorczyk