przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Emila, Neleny, Romy
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Mamy budżet gminy na 2017 rok

30 Grudzień 2016
kategoria:
Aktualności

105 milionów złotych dochodów i blisko 104 miliony złotych wydatków – to kwoty określające budżet Gminy Krzeszowice na 2017 rok.


Realizując zadania własne i zlecone większość środków przeznaczamy na wydatki bieżące i spłatę zadłużenia. Liczę na to, że wydatki inwestycyjne w ciągu roku zwiększą się, podobnie jak udało się nam poszerzyć listę zadań inwestycyjnych w mijającym 2016 roku – uważa burmistrz Wacław Gregorczyk.

Dochody

W kwocie 105,2 mln zł dochody bieżące stanowią aż 102,5 mln zł, dochody majątkowe to nieco ponad 2,7 mln zł. Tak jak w każdej gminie, dochody podatkowe i z opłat stanowią fundament finansów naszego samorządu. Na 46,7 mln zł w tej grupie najwięcej mamy pieniędzy z udziału gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) – 26,3 mln zł, 13,6 mln zł dają nam podatki od nieruchomości i 2,2 mln zł opłaty eksploatacyjne. Podatek rolny nie jest w naszej gminie znaczącą pozycją – w 2017 roku planujemy uzyskać z niego 936 tys. zł.
Drugą pozycją dochodową jest dział „Rodzina”, dający naszej gminie w planie na przyszły rok 23,2 mln zł. Trzecie miejsce w dochodach zajmują subwencje z budżetu państwa – w częściach oświatowej, wyrównawczej i równoważącej – to suma łącznie 23,1 mln zł.

Wydatki

W 2017 roku przewidujemy wydać w gminie 103,8 mln zł, z czego na wydatki bieżące 96,7 mln zł a na majątkowe 7,1 mln zł. Wydatki na oświatę i wychowanie to 36 proc. całego budżetu – 36,9 mln zł.  Tym samym różnica między wydatkami na oświatę i wychowanie a częścią oświatową subwencji z budżetu państwa wyniesie blisko 14,8 mln zł. Wydatki na dział „Rodzina” to 23,6 mln zł (w tym cała dotacja 16,14 mln zł na program „500+”). Inne większe wydatki zaplanowane w naszej gminie na 2017 rok to działy: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,5 mln zł), administracja publiczna (9,5 mln zł), pomoc społeczna (5,5 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (2,9 mln zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,9 mln zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,6 mln zł), edukacyjna opieka wychowawcza, w tym m.in. świetlice szkolne i poradnia psychologiczno – pedagogiczna (1,98 mln zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,94 mln zł), kultura fizyczna (1,05 mln zł). Ponad 7 mln zł gmina przeznacza na spłatę zobowiązań finansowych, kredytów i pożyczek.

Inwestycje

Jak co roku także i w 2017 r. najwięcej zadań będzie prowadzonych na drogach. Nasza gmina od lat dofinansowuje zadania Powiatu Krakowskiego, dopłacając do budowy chodników, remontów nakładek itp.. Na przyszły rok przewidzieliśmy pomoc dla powiatu na zadania drogowe na kwotę 1,4 mln zł. Dla dróg gminnych utworzone jest ogólne zadanie pod nazwą „modernizacja dróg gminnych” z zaplanowaną kwotą 1,23 mln zł. 2017 rok będzie dobry dla jednostek OSP w naszej gminie. Na wydatki inwestycyjne w OSP przewidziano kwotę 885 tys. zł, z czego sfinansowane będą modernizacje obiektów lub zakupy, m.in. dla jednostek OSP w Sance, Miękini, Nowej Górze i Tenczynku.
Ważne dla jakości życia w naszej gminie będą inwestycje mające wpływ na stan środowiska naturalnego – budowa kanalizacji sanitarnej w Zalasie (218 tys. zł) oraz budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Krzeszowicach (394 tys. zł w 2017 roku). Realizacja projektu odnowy i zabezpieczenia Stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego to koszt 1,075 mln zł, na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy UE. W 2017 roku przygotowywane będą także nowe projekty na ważne dla gminy inwestycje – zagospodarowanie poddasza na świetlicę wiejską w Tenczynku. Zakończony będzie projekt gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Krzeszowice, który wskaże rozwiązania i potrzebne inwestycje, które będą mogły być wykonywane w kolejnych latach. Przygotowywać będziemy także projekt modernizacji ul. Batalionów Chłopskich, która pełni rolę północnej obwodnicy miasta.

Jan Bereza