do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Anieli, Kasrota, Soni
Strona główna Gmina Organizacje pozarządowe Fundusz wkładów własnych

Fundusz wkładów własnych w 2019 roku

W ramach funduszu wkładu własnego organizacje pozarządowe mogą otrzymać dofinansowanie do projektów z dziedziny kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, finansowanych spoza budżetu Gminy Krzeszowice, a służących realizacji zadań własnych gminy Krzeszowice i realizowanych na rzecz jej mieszkańców.
Środki przeznaczone na pokrycie finansowego wkładu własnego można uzyskać poprzez udział w otwartym konkursie ofert (link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1567677,zarzadzenie-nr-682019-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-28-lutego-2019r-w-sprawie-ogloszenia-otwar.html; zmiana zarządzenia: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1619115,zmiana-zarzadzenia-nr-682019-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-28-lutego-2019-roku-w-sprawie-oglos.html)
Nabór prowadzony jest  w trybie ciągłym od dnia 28 lutego 2019 roku aż do wyczerpania środków, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2019 roku.
Przyznane dofinansowanie powinno zostać w całości przeznaczone na pokrycie wkładu własnego zadania realizowanego ze środków zewnętrznych.

Najważniejsze informacje

1.Kto może złożyć ofertę?
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Kiedy należy złożyć ofertę?
Ofertę może złożyć podmiot, który otrzymał już środki finansowe na realizację projektu ze źródeł spoza budżetu gminy Krzeszowice.
3.Jedno zadanie = jedna dotacja
W ramach funduszu wkładu własnego nie otrzymają wsparcia finansowego projekty, które uzyskały dofinansowanie z budżetu gminy Krzeszowice w ramach innych otwartych konkursów ofert lub z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.Wysokość wnioskowanej dotacji
Dotacja może zostać udzielona Oferentom realizującym zadania gminy Krzeszowice w wysokości do 80% tzw. wkładu własnego, wymaganego zgodnie z zasadami innych konkursów/programów, przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych.
5.Kosztorys projektu
Kosztorys będący częścią oferty musi stanowić odzwierciedlenie kosztorysu złożonego u grantodawcy zewnętrznego. Oznacza to zakaz włączania do kosztorysu nowych pozycji budżetowych, a także usuwania niektórych z nich.
6.Podpisanie umowy
Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych z budżetu gminy Krzeszowice będzie możliwe po podpisaniu przez Oferenta umowy z grantodawcą zewnętrznym i dostarczeniu kopii umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Przed podpisaniem umowy możliwe jest wystawienie przez Burmistrza Gminy Krzeszowice promesy.
7.Obowiązek informacyjny
Organizacja, realizując zlecone zadanie, zobowiązana jest do informowania w publikacjach i materiałach informacyjnych wydawanych w ramach projektu, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. logo gminy Krzeszowice oraz informacji: „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice”, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.