do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Tryb pozakonkursowy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Krzeszowice może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
W ramach procedury przyznawania małych grantów zostaną dofinansowane zadania publiczne spełniające łącznie następujące warunki:
a) projekt nie uzyskał dofinansowania z budżetu Gminy Krzeszowice w ramach otwartych konkursów ofert,
b) wnioskowana wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10 000 zł,
c) realizacja zadania publicznego będzie trwać maksymalnie 90 dni,
d) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w danym roku kalendarzowym, nie przekroczy kwoty 20 000 zł.
Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację zadań publicznych w ramach tzw. trybu pozakonkursowego zobowiązany jest wypełnić ofertę na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).

Ofertę należy przygotować według następujących zasad:

a) formularz oferty należy opracować w języku polskim,
b) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełniane odręcznie nie będą rozpatrywane),
c) nie należy zmieniać układu pytań oferty,
d) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno  zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”),
e) podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność ofert, zwłaszcza z zakresie sposobu realizacji celów.

Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie:

- dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku – na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 570),
- dla ofert złożonych po dniu 1 marca 2019 roku – na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).
W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w formie pisemnej przekazując je na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4.

Oferty złożone w 2019 roku zgodnie z art.19 a w ramach tzw. trybu pozakonkursowego:

- Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. XVII spotkanie z okazji Dnia Kobiet – data publikacji oferty 12.02.2019

Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: XVII spotkanie z okazji Dnia Kobiet – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej - data publikacji 20.02.2019

- Oferta Fundacji Pro Artem na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Via Crucis Poloniae (Droga Krzyżowa Polski) – spotkanie autorskie – data publikacji oferty 15.02.2019

Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Via Crucis Poloniae (Droga Krzyżowa Polski) – spotkanie autorskie – zawartego w ofercie Fundacji Pro Artem – data publikacji zarządzenia 28.02.2019

- Oferta Fundacji „Kobieta w Regionie” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Leśna Akademia 2019 – data publikacji oferty 18.02.2019

Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Leśna Akademia 2019 – zawartego w ofercie Fundacji „Kobieta w Regionie” – data publikacji zarządzenia 01.03.2019

Oferta Stowarzyszenia Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. EkoRacławka – data publikacji oferty 26.02.2019

Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: EkoRacławka – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice – data publikacji zarządzenia 11.03.2019 r.

-Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Na Wulkanie” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Współorganizacja piętnastego jubileuszowego Spotkania Barbórkowego w Miękini – data publikacji oferty 27.02.2019

Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Współorganizacja piętnastego jubileuszowego Spotkania Barbórkowego w Miękini – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Na Wulkanie” – data publikacji zarządzenia 11.03.2019 r.

- Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Topór Krzeszowice” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. 1 z 4 turniejów szermierczych dla dzieci z serii „Puchar Żubrów”– data publikacji oferty 01.03.2019

Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: 1 z 4 turniejów szermierczych dla dzieci z serii „Puchar Żubrów” – zawartego w ofercie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Topór Krzeszowice” – data publikacji zarządzenia 11.03.2019 r.

-Oferta Stowarzyszenia „Nasz Tenczynek” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu 700-lecia Tenczynka – data publikacji oferty 06.03.2019

Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu 700-lecia Tenczynka - zawartego w ofercie Stowarzyszenia "Nasz Tenczynek" – data publikacji zarządzenia 15.03.2019 r.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Nowej Góry na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Wielki Nowogórski Piknik Rodzinny – data publikacji oferty 03.04.2019

Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wielki Nowogórski Piknik Rodzinny – zawartego w ofercie Towarzystwa Przyjaciół Nowej Góry – data publikacji zarządzenia 16.04.2019 r.


Oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Rudawie na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Impreza kulturalna w Siedlcu – koncert plenerowy – data publikacji oferty 03.04.2019

Zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Impreza kulturalna w Siedlcu – koncert plenerowy – zawartego w ofercie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Rudawie – data publikacji zarządzenia 16.04.2019 r.

- Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Więzi” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Ogrody naszych marzeń – człowiek zmienia przestrzeń wokół siebie – data publikacji oferty 03.04.2019

Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogrody naszych marzeń – człowiek zmienia przestrzeń wokół siebie – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Więzi” – data publikacji zarządzenia 16.04.2019 r.

- Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Więzi” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Organizacja XII Gminnego Konkursu Historycznego z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej na terenie sołectwa Filipowice – data publikacji oferty 03.04.2019

Zarządzenie nr 112/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja XII Gminnego Konkursu Historycznego z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej na terenie sołectwa Filipowice – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Więzi” – data publikacji zarządzenia 16.04.2019 r.

- Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Biegaj z mistrzem – data publikacji oferty 05.04.2019

Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Biegaj z mistrzem – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry – data publikacji zarządzenia 16.04.2019 r.

 - Oferta Fundacji „Kobieta w Regionie” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. ZIELE Z ZIÓŁ 2019. Warsztaty ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej – data publikacji oferty 06.06.2019

Zarządzenie nr 210/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: ZIELE Z ZIÓŁ 2019. Warsztaty ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej – data publikacji zarządzenia 19.06.2019 r.

 - Oferta Stowarzyszenia „Nasz Tenczynek” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Wydanie pamiątkowego folderu z okazji 700-lecia Tenczynka – data publikacji oferty 29.07.2019

Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wydanie pamiątkowego folderu z okazji 700-lecia Tenczynka - zawartego w ofercie Stowarzyszenia Nasz Tenczynek - data publikacji zarządzenia 8.08.2019 r.

 W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w formie pisemnej  przekazując je na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4.

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
rtf mały grant - oferta od 01.03.2019.RTF 19-03-01 12:36 133.27KB pobierz plik: mały grant - oferta od 01.03.2019.RTF
rtf mały grant - sprawozdanie od 01.03.2019.RTF 19-03-01 12:37 102.92KB pobierz plik: mały grant - sprawozdanie od 01.03.2019.RTF
docx mały grant - sprawozdanie dla ofert zlozonych do dnia 01.03.2019.docx 19-03-01 13:19 26.67KB pobierz plik: mały grant - sprawozdanie dla ofert zlozonych do dnia 01.03.2019.docx