przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała
przejdź do stopki

Terminy składania deklaracji

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na formularzu określonym przez Radę Miejską w Krzeszowicach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny (wyjątek stanowią przypadki wskazane w art. 6m ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym złożenie nowej deklaracji w związku ze śmiercią mieszkańca- wówczas złożenie nowej deklaracji musi nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia). Deklarację można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem ePUAP) – na warunkach wskazanych w uchwale w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W myśl art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego oddawania odpadów komunalnych będzie skutkowało koniecznością zastosowania wobec właściciela nieruchomości stawki opłaty podwyższonej.

Stawka opłaty

Na terenie Gminy Krzeszowice wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki, która od 1 października 2020 r. wynosi 32 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Jeżeli natomiast właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie będzie wypełniał obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wówczas zapłaci opłatę podwyższoną - stawka opłaty podwyższonej wynosi 64,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 25 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, a stawka opłaty podwyższonej wynosiła 50 zł od jednego mieszkańca. 

Zwolnienie w części z opłaty – kompostowanie bioodpadów

Stosownie do treści art. 6k ust 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Krzeszowicach wprowadziła od 1 stycznia 2020r. zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to ustalono w wysokości 2,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Terminy zapłaty

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani, na podstawie złożonej deklaracji, do wpłacania (bez wezwania) opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• za I kwartał – do 20 marca danego roku,
• za II kwartał – do 20 czerwca danego roku,
• za III kwartał – do 20 września danego roku,
• za IV kwartał – do 20 grudnia danego roku.
Zobowiązanie można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego ul. Grunwaldzka 4 lub na podany uprzednio indywidualny numer rachunku bankowego przyporządkowany indywidualnie każdemu zobowiązanemu.