przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) o ochronie zwierząt:
• „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.” (Art. 9 pkt 1)
• „Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.” (Art. 9 pkt 2)

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach apeluje do mieszkańców naszej Gminy o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się "bezdomne psy", to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów. Z informacji uzyskanych ze schroniska
dla zwierząt wynika, że większość zwierząt tam trafiających ma swoich opiekunów. Przeważnie są to psy, które oddaliły się od domu  przez nieostrożność swoich właścicieli. Czynnikiem wskazującym na "bezpańskość" czy "bezdomność" psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, zgłoszenia należy kierować do Straży Miejskiej w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, tel. 12 282 14 77. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Straży Miejskiej i Urzędu, zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt przyjmuje Komisariat Policji w Krzeszowicach, ul. Szarych Szeregów 2, tel. 12 257 91 11.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KRZESZOWICE.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt corocznie do 31 marca jest uchwalany „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice”. Realizacja programu obejmuje:
a) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
b) Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
c) Odławianie bezdomnych zwierząt
d) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
e) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
f) Usypianie ślepych miotów,
g) Wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
h) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
i) Znakowanie zwierząt w gminie.

OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach poprzez współpracę z opiekunami społecznymi, realizuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi. Koty wolno żyjące to koty, które urodziły się w stanie dzikim i nie mają właściciela. W myśl podjętych ustaleń  opiekunem społecznym zwierząt jest osoba, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi lub współpracuje z Gminą Krzeszowice w procesie adopcyjnym zwierząt bezdomnych, które nie zostały przewiezione do Schroniska. Opieka nad kotami wolno żyjącymi obejmuje zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących oraz ich dokarmianie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość sfinansowania przez Gminę dodatkowych wydatków związanych z koniecznością leczenia tych zwierząt. Wydatki powyższe ogranicza się każdorazowo wysokością środków zagwarantowanych na ich realizację w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy. Ilość wydawanej karmy uzależniona jest od liczby zwierząt, znajdujących się pod opieką danego opiekuna społecznego oraz wysokości dysponowanych środków. Opiekunowie społeczni zwierząt mogą zostać skontrolowani przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska pod względem wiarygodności deklarowanej liczby dokarmianych kotów oraz sposobu przydzielania karmy. Jednocześnie należy podkreślić, że w sytuacji gdy wysokość środków finansowych na realizację wskazanych zadań w danym roku budżetowym będzie niewystarczająca na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez opiekunów społecznych, Gmina będzie mogła weryfikować i ustalać kolejność realizacji wniosków o przydzielenie karmy.

ADOPCJA ZWIERZĄT

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy trafiają do schroniska w Racławicach:
Schronisko dla bezdomnych zwierząt PSIE POLE
Racławice 91
32-222 Racławice
tel. 512 318 313
strona internetowa: www.schroniskopsiepole.pl


Osoby zainteresowane przygarnięciem zwierzęcia, prosimy o kontakt ze schroniskiem w Racławicach. Najlepszą formą pomocy dla naszych podopiecznych jest ich adopcja. Dla bezdomnych zwierząt jest ona jedyną szansą na lepsze życie, gdyż nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im domu.