przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Zasady postępowania  z wyrobami zawierającymi azbest

Jeżeli posiadasz na terenie swojej nieruchomości wyroby zawierające azbest, zapoznaj się ze wskazówkami i zasadami inwentaryzacji, oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania oraz oznakowania wyrobów, miejsc i instalacji zawierających azbest.
1. Inwentaryzacja i ocena wyrobów azbestowych
Zinwentaryzuj wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest.
• Zrób „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
• Wypełnij Ocenę w 1 egzemplarzu. Podlicz wynik.
• Wpisz wynik Oceny w „Informację o wyrobach zawierających azbest".
Wynik OCENY wskaże Ci czy wymagane jest pilne usunięcie wyrobu azbestowego lub jego zabezpieczenie (I stopień pilności) czy konieczna jest ocena wyrobu za rok (II stopień pilności) czy możesz ocenić stan wyrobu za 5 lat (III stopień pilności).
Przechowuj OCENĘ wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.
• Wypełnij „Informację o wyrobach zawierających azbest" w 2 egzemplarzach.
• Złóż Informację do 31 stycznia:
- jeśli jesteś osobą fizyczną – do Burmistrza Gminy Krzeszowice (w  Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach);
- jeśli jesteś osobą prawną – do Marszałka Województwa Małopolskiego (w Urzędzie Marszałkowskim).
Drugi egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” przechowuj przez rok, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Jeśli masz instalację, urządzenia zawierające azbest lub rury azbestowo-cementowe:
• Oznakuj instalacje lub urządzenia zawierające azbest albo rury azbestowo-cementowe, wyłączone z użytkowania i pozostawione w ziemi.
• Oznakuj rury azbestowo-cementowe na stałych elementach nadpoziomowych instalacji.
Jeśli nie możesz umieścić trwałego oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest oznakowanie umieść w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajduje i dopisz „Pomieszczenie zawiera azbest”.
Druki do pobrania poniżej:
- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania (do pobrania),
- Informacja o wyrobach zawierających azbest (do pobrania),
- Oznakowanie instalacji zawierającej azbest (do pobrania),
2. Demontaż poszycia dachowego wykonanego z wyrobów zawierających azbest
Demontaż wyrobów zawierających azbest jest ściśle określony w przepisach prawnych  (Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z dnia 5 sierpnia 2010 r. Nr 162, poz. 1089). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040710649
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. do Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Juliusza Słowackiego 20.
Prace związane z usuwaniem lub naprawą wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Prace prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodując zminimalizowanie pylenia. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność powinien:
• przeszkolić pracowników, osoby kierujące i nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
• opracować szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest,
• posiadać niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne,
• zgłosić zamiar prowadzenia prac dot. demontażu wyrobów zaw. azbest  do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego z 7 - dniowym wyprzedzeniem.
W trakcie wykonywania prac związanych z demontażem lub zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest przedsiębiorcy zobligowani są do:
• umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści:  „UWAGA! ZAGROŻENIE AZBESTEM”
• izolowania od otoczenia obszaru prac specjalnymi osłonami zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,
• ogrodzenie terenu prac z zachowaniem odpowiedniej odległości od traktów komunikacyjnych uczęszczanych przez pieszych, 1 m przy stosowaniu osłon,
• stosowanie środków technicznych mających na celu zmniejszenie emisji włókien azbestowych do powietrza,
• zabezpieczenie przed pyleniem i narażeniem na azbest tj. uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych,
• codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac.
Po wykonaniu prac, wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Lista firm realizujących usługi związane z demontażem lub unieszkodliwianiem wyrobów zaw. azbest znajduje się na stronie internetowej - Baza azbestowa. (https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy)

Kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
pdf INFORMACJA O WYROBACH ZAW. AZBEST.pdf
ilość pobrań: 496
22-11-17 08:31 INFORMACJA O WYROBACH ZAW. AZBEST.pdf 144.18KB zobacz
pdf Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania.pdf
ilość pobrań: 487
22-11-17 08:32 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania.pdf 174.42KB zobacz
doc Oznakowanie instalacji.doc
ilość pobrań: 271
22-11-17 08:34 Oznakowanie instalacji.doc 54.5KB -