przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kryspiny, Norberta, Sabiny
przejdź do stopki

 

 


Co beneficjent powinien przygotować przed złożeniem wniosku?
• Adres e-mail w celu założenia konta na Portalu Beneficjenta.
• Dane osobowe, PESEL, również współmałżonka.
• Numer rachunku bankowego.
• Informacje o budynku: adres, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, powierzchnia prowadzonej działalności gospodarczej, (jeśli dotyczy), rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy budynku.
• Informacje o powierzchni przegród, stropu, dachu do ocieplenia, wyrażoną w m2 oraz informacje o powierzchni okien i drzwi do wymiany w m2.
• Kwotę dochodu rocznego stanowiącego podstawę obliczenia podatku z rozliczenia PIT.
• Dokument potwierdzający własność (w przypadku, gdy nie została założona księga wieczysta).

• Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice (jeśli dotyczy). Zaświadczenie jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania.

 

 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

 

Beneficjentem Programu o podstawowym stopniu dofinansowania jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,
1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
2) ustalonym:
• zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
• na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 

 

Beneficjentem Programu o podwyższonym stopniu dofinansowania jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w pkt 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Więcej informacji po zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta na stronie www.wfos.krakow.pl
Załóż konto w Portalu Beneficjenta