przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bernarda, Martyny, Waleriana
przejdź do stopki

Ocena zagrożenia

1. Cieki bezpośrednio zagrażające okresowymi podtopieniami.

Większa część Gminy Krzeszowice znajduje się w zlewni rzeki Rudawy, południowy fragment w zlewni Sanki i Rudna, zachodni – w zlewni Chechła. Największą rzeką w gminie jest Krzeszówka (ok. 8,5 km długości), powstająca z potoków Eliaszówki i Czernki, do której uchodzą Miękinka, Dulówka, Filipówka, Olszówka. Przez północno – wschodnią część gminy płyną potoki Racławka i Szklarka, uchodzące poza granicami gminy do Rudawki. Rzeki te jak i pozostałe mniejsze cieki wodne mają częściowo charakter potoków górskich. Przepływają w niektórych miejscach w sposób nieuregulowany przez tereny zabudowane /Czerna, Tenczynek/. Stanowią one główne zagrożenie powodziowe w przypadku długotrwałych oraz bardzo gwałtownych opadów deszczu, roztopów wiosennych powodujących wystąpienie wody  z brzegów.

Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania na terenie Gminy nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią lub/i obszary potencjalnego zagrożenia powodzią  w rozumieniu ustawy Prawo Wodne). Zjawisko okresowych podtopień występuje w gminie nieregularnie, zarówno w okresach wiosennym, letnim jak i jesienno – zimowym, a ich charakter jest bardzo zróżnicowany jeżeli chodzi o wielkość przepływów. Rzeki i kanały (rowy) w większości przypadków są zamulone co powoduje, że cieki uległy spłyceniu co w konsekwencji prowadzi do podwyższenia stanu wód, zarastania dna i skarp, zmniejszenia spadków podłużnych i poprzecznych, rozlewania się wody w dolinach i przyległych gruntach.

Największe zagrożenie stanowią w tych przypadkach szkody powstałe  w wyniku podmycia, erozji gruntów oraz zamulenia terenów rolnych, budynków mieszkalnych, gospodarskich oraz małych budowli wodnych /mostki, przepusty, itp./ a także urządzeń melioracyjnych.

2. Obszar gminy potencjalnie zagrożony okresowymi podtopieniami

Wielkość obszaru gminy potencjalnie narażonych na okresowe podtopienia, podmokłych oraz bezodpływowych, wyznaczonych w części graficznej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynosi ok 42,1ha tj. 0,3% powierzchni całkowitej gminy, która wynosi ok. 13.950ha.

Wyznaczony prawdopodobny zasięg terenów zagrożonych okresowymi podtopieniami oraz depresyjnych – podmakających, bezodpływowych na terenie gminy ma charakter czysto orientacyjny:

 • potok Krzeszówka przepływający przez miasto Krzeszowice, część sołectwa Nawojowa Góra – ok. 17,6 ha/0,13% pow. Gminy,
 • potok Racławka i Szklarka przepływające przez sołectwo Dubie – ok. 3.1 ha/0,02% pow. Gminy,
 • potok Miękinka przepływający przez miasto Krzeszowice, część sołectwa Miękinia – 2,8ha/0,02% pow. Gminy,
 • potok Czernka przepływający przez sołectwo Czerna – 2,1ha/0,02% pow. Gminy,
 • potok Filipówka przepływający przez sołectwo Filipowice, Wola Filipowska oraz część miasta Krzeszowice – 5,6ha/0,04% pow. Gminy,
 • potok Dulówka przepływający przez sołectwo Wola Filipowska oraz część sołectwa Tenczynek – 8,4ha/0,06% pow. Gminy,
 • potok Olszówka przepływający przez sołectwo Tenczynek – 2,5ha/0,02% pow. Gminy.

3. Zagrożenia związane z brakiem (ograniczeniem) możliwości odprowadzenia wód opadowych.

W przypadku wystąpienia nawalnych opadów powodujących gwałtowny przybór wód, lokalne zalania i podtopienia mogą wystąpić praktycznie na terenie całej gminy, a szczególnie na trenach o małej chłonności wody (tereny bezleśne, doliny, tereny zurbanizowane) oraz w samym mieście Krzeszowice w sytuacji słabej drożności kanalizacji burzowej.

4. Zagrożenia związane z ograniczeniem swobodnego odpływu w ciekach naturalnych.

 • sołectwo Tenczynek - potok Olszówka, zbiornik wodny „Staw Wroński”/ posesje usytuowane wzdłuż cieku/,
 • sołectwo Czerna - potok Czernka /posesje usytuowane wzdłuż cieku/
 • sołectwo Dubie - rejon „Doliny Racławki” potok Racławka i Szklarka /posesje usytuowane wzdłuż cieku/
 • sołectwo Filipowice - potok Filipówka /posesje usytuowane wzdłuż cieku/
 • miasto Krzeszowice - potok Krzeszówka /zagrożona Centralna Oczyszczalnia Ścieków w eksploatacji Spółki „Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice”/

5. Zagrożenia związane z funkcjonowaniem urządzeń wodnych.

Na terenie gminy nie ma wałów przeciwpowodziowych i większych urządzeń piętrzących.

6. Tereny stale podtapiane w czasie wezbrań cieków wodnych.

sołectwo Tenczynek - potok Olszówka  (od 5 do 10 posesji) - zasięg podtopień jest uzależniony od czasu trwania i intensywności opadów.