przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
przejdź do stopki
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KRZESZOWICKIEJ 
  ul. Krakowska 30, 32-065 Krzeszowice
  tel. /12/ 282-14-94, 
  www.smzk.org.pl

Numer w KRS lub innym rejestrze: 0000073519
Data rejestracji: 1978 r.
Stowarzyszenie nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej:

Prezes Zarządu – Leszek Sibila
Wiceprezes – Dorota Strojnowska
Wiceprezes – Andrzej Mędrala
Sekretarz – Grażyna Palczewska
Skarbnik – Barbara Hapek

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Klich

Teresa Czerny
Małgorzata Zimoń

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Praca nad rozwojem Krzeszowic i ziemi krzeszowickiej na odcinku kulturalnym, gospodarczym, turystycznym.
 2. Zaznajamianie członków Stowarzyszenia i mieszkańców regionu z historią oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym Krzeszowic i ziemi
 3. krzeszowickiej.
 4. Wychowywanie społeczeństwa regionu Krzeszowic w duchu patriotyzmu, umiłowania regionu oraz zaangażowania dla jego osiągnięć.
 5. Ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków kulturowych Krzeszowic i ziemi krzeszowickiej.

Opis działalności, osiągnięcia, ilość członków itp.:
Zebranie organizacyjne-założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej odbyło się 5 marca 1978 roku. Obecnych było około 100 osób. Zatwierdzono statut stowarzyszenia, wybrano władze zgodnie ze statutem. 
Do naszego stowarzyszenia w okresie blisko 30 lat istnienia wstąpiło łącznie 635 osób, głównie mieszkańców Krzeszowic i okolicznych wsi, ale także mieszkających w Krakowie, na Śląsku, a nawet w Szczecinie. W ciągu 29 lat nadano 13 osobom tytuł honorowego członka – spośród zasłużonych członków i spoza stowarzyszenia. 
Funkcję prezesa pełnili – w latach 1978 – 1990 (12 lat) inż. Janusz Kopczyński, od 1990 r. do 2007 r. Stanisław Klich, a obecnie Łukasz Skalny. Funkcję skarbnika najdłużej pełnił Marian Książkiewicz, od 1978-1991 (13 lat), który swoim staraniem przyczynił się do zabezpieczenia materialnego dla działalności naszego stowarzyszenia – poprzez załatwienie dwóch darowizn na rzecz stowarzyszenia: 

 • Domu mieszkalnego Studenckich w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 30, który obecnie jest własnością  naszego stowarzyszenia i siedzibą Muzeum Ziemi Krzeszowickiej. 
 • Połowy domu mieszkalnego (trzech mieszkań) od Olgierda Jastrzeńskiego z Belgradu – ta darowizna była przeznaczona na rozwój Muzeum Ziemi Krzeszowickiej. Po sprzedaży mieszkań została wykorzystana na remont budynku muzeum. 

Działalność naszego stowarzyszenia w zakresie ochrony dóbr kultury na Ziemi Krzeszowickiej

 1. W  1982 roku zorganizowano i otwarto Izbę Regionalną w Krzeszowicach w uzyskanych od Naczelnika Miasta-Gminy Krzeszowice Adama Jasińskiego dwóch lokalach w „starym” pałacu Potockich (obecnie sekretariat i biuro Burmistrza Gminy Krzeszowice). 
 2. 13 grudnia 1987 r. - otwarto Muzeum Ziemi Krzeszowickiej w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 30 – we własnym budynku naszego stowarzyszenia – a w nim: w salach na parterze urządzono galerię wystawienniczą Krzeszowickiego Ośrodka Kultury, na poddaszu (po odpowiedniej adaptacji) urządzono Muzeum Ziemi Krzeszowickiej, którym opiekuje się Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. 
 3. W 1981 r. współpracowaliśmy i pomogli materialnie (cement, deski) z Klubem PTTK „Drapichrusty” w Chrzanowie z zakresie porządkowania (odgruzowanie przejść dla pieszych, odchwaszczanie i wycinka zbędnych samorośli) oraz odgruzowywanie i zabezpieczenie stropów dwóch sal w przyziemiach ruin zamku „Tęczyn” w Rudnie – w celu zorganizowania w nich ekspozycji poniewierających się detali kamiennych.   
 4. Z własnych środków pieniężnych naszego stowarzyszenia zlecono i przeprowadzono rewaloryzacje zabytkowego grobu Kleszczyńskich i figury Chrystusa Zmartwychwstałego na krzeszowickim cmentarzu. 
 5. W 1982 r. wykonano kompleksową rewaloryzację budowli „Siarczanki” – Kapliczki „Pod Matką Boską” w Krzeszowicach. Przy tych pracach współuczestniczyli – Urząd Miasta-Gminy w Krzeszowicach (Naczelnik Adam Jasiński) i Parafia św. Marcina w Krzeszowicach (ks. prałat  Ładysław Orzechowski). 
  Ponieważ pierwotnie (połowa XIX w.) była to pijalnia wody siarczanej, dlatego uruchomiono wylew wody siarczanej, z możliwością pobrania niewielkiej ilości do nacierania bolących miejsc reumatycznych w domu. 
 6. W 1998 r. zlecono (odpłatnie) opracowanie dokumentacji opisowo – fotograficznej kapliczki kolumnowej „Boża Męka” z 1659 r. w Paczółtowicach wraz z ustaleniami konserwatorskimi. Dokumentacja została opracowana i zapłacona przez nasze stowarzyszenie i niestety na tym zakończono temat konserwacji tej kapliczki, ponieważ nie było partnerów do współpracy i współfinansowania, a powinni nimi być – Urząd Gminy Krzeszowice i Parafia rzymskokatolicka w Paczółtowicach. Uważamy, że rewaloryzacja tej kolumny z kapliczką – arcydzieła sztuki kamieniarskiej z połowy XVII w. – jest konieczna i przy współudziale w/wym. 
 7. Od kilku lat członkowie naszego stowarzyszenia wykonują dokumentacje fotograficzną małych obiektów sakralnych: kapliczek przydrożnych, śródpolnych i nadrzewnych w lasach na terenie Ziemi Krzeszowickiej. Po opracowaniu dokumentacji wszystkich tych kapliczek zostaną naniesione na odpowiednią mapę terenów Gminy Krzeszowice, co stanowić będzie dokumentację ich istnienia lub w przypadku zniszczenia będzie możliwość ich rekonstrukcji. 
 8. Wykonano kompleksowy remont budynku mieszkalnego rodziny Studenckich w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 30 (rok budowy około 1928) i adaptację lokali na potrzeby Galerii KOK a poddasze na potrzeby Muzeum Ziemi Krzeszowickiej. 
  - W latach 1985-1987 przy pomocy środków gminy Krzeszowice i własnych stowarzyszenia. 
  - W 2001 r. całkowita wymiana elewacji budynku muzeum i roboty blacharskie na dachu – ze  środków własnych stowarzyszenia (darowizna Olgierda Jastrzeńskiego). 
  - W 2003 r. całkowita wymiana pokrycia dachu budynku muzeum wraz z więźbą dachową – ze środków własnych stowarzyszenia (darowizna jak wyżej). 
  - W latach 1999 – 2002 całkowita przebudowa otoczenia budynku muzeum – roboty ziemne, budowa drogi wewnętrznej, nasadzenia ozdobnych krzewów i drzew i obsianie trawą. 
  - W 2003 r. wpłacono 500 zł. na rewaloryzację kaplicy pw. św. Stanisława BM w Krzeszowicach-Nowej Wsi. 
  - W 2003 r. przekazano 1000 zł. na oświetlenie zewnętrzne kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Krzeszowicach.
 9. Upamiętnienie ludzi, zdarzeń historycznych i działalności uzdrowiska w Krzeszowicach

Obchody ważnych rocznic z historii Ziemi Krzeszowickiej: 

 1. W 1980 r. obchody 200-letniej działalności uzdrowiska w Krzeszowicach. 
  - Odbyła się sesja popularno-naukowa nt. wykorzystania krzeszowickich wód leczniczych w przeszłości i obecnie. 
  - SMZK wydało broszurę pt. „200 lat uzdrowiska w Krzeszowicach”. 
  - SMZK we współpracy z krakowskim Oddziałem PTTK zorganizowano wojewódzki zlot turystyczny do Krzeszowic.
 2. W 1983 r. wspólnie z władzami polityczno-administracyjnymi Krzeszowic zorganizowano obchody 50. rocznicy nadania praw miejskich Krzeszowicom: 
  - odbyła się uroczysta sesja Rady Narodowej Miasta-Gminy w Krzeszowicach, 
  - wybito okolicznościowy medal, 
  - w holu budynku Urzędu Gminnego wmurowano okolicznościową tablice pamiątkową. 
 3. W 1986 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej i współpracy z Radą Narodową Miasta-Gminy Krzeszowice obchodzono 700-lecie lokacji Krzeszowic. 
  - Odbyła się uroczysta sesja Rady narodowej w Krzeszowicach, podczas której wygłoszono referat historyczny, 
  - Wybito okolicznościowy medal w odpowiednim etui i wykonano plakietki okolicznościowe, 
  - Wybudowano i odsłonięto Pomnik 700-lecia Krzeszowic wg. projektu artysty malarza i rzeźbiarza Mariana Konarskiego z Krzeszowic. 
 4. Od 1991 r. przez kilka lat nasze stowarzyszenie organizowało w dniu 17 września spotkania przy Krzyżu Katyńskim na krzeszowickim cmentarzu. Od kilku lat organizatorem tej uroczystości jest Urząd Miejski w Krzeszowicach. 
 5. Od 1995 r. przez kilka lat nasze stowarzyszenie było organizatorem kolejnych rocznic 15. Sierpnia – Cudu nad Wisłą. Uroczystości odbywają się przy Pomniku Józefa Piłsudskiego i Niepodległości Polski w Nawojowej Górze. Od kilku lat obchody tej rocznicy organizuje Urząd Miejski w Krzeszowicach.

Tablice pamiątkowe i rocznicowe krzyże - wykonane i finansowane przez SMZK    

 1. 1983 r. SMZK ufundowało tablice pamiątkową 50.rocznicy praw miejskich dla Krzeszowic. 
 2. 1986 r. SMZK ufundowało tablice pamiątkową prof. Kazimierza Wyki z Krzeszowic. 
 3. 1987 r. SMZK ufundowało tablicę pamiątkowa prof. Wincentego Danka z Krzeszowic. 
 4. 1989 r. SMZK współuczestniczyło w wykonaniu tablicy pamiątkowej  poświęconej żołnierzom AK – por. Franciszkowi Górskiemu, ks. Janowi Godźkowi, która została wmurowana w ogrodzeniu cmentarza klasztornego w Czernej. 
 5. 1990 r.  Staraniem SMZK – organizowanie zbiórek pieniędzy i organizowanie wykonawstwa – na cmentarzu w Krzeszowicach postawiono Krzyż Katyński (brzozowy w kamiennym cokole). Poświęcony i odsłonięty 10 czerwca 1990 r. po uroczystej Mszy św. w kaplicy cmentarnej przy bardzo licznym udziale mieszkańców Krzeszowic i delegacji kombatanckich oraz Sybiraków z Krakowa. 
 6. 1999r. SMZK ufundowało tablicę pamiątkową poświęconą Gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu – na okoliczność jego leczenia w uzdrowisku w Krzeszowicach w 1809 roku. Tablica została umieszczona na frontonie budynku Ośrodka Rehabilitacji w Krzeszowicach. 
 7. 1999 r. SMZK organizowało – przy współfinansowaniu przez rodziny pomordowanych w Katyniu z Ziemi Krzeszowickiej – wymianę Krzyża Katyńskiego (z trwalszego drzewa). 
 8. 2000 r. Z inicjatywy i staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej – współfinansowanie przez mieszkańców Ziemi Krzeszowickiej – postawiono Krzyż Milenijny na Wzgórzu Czatkowickim. Krzyż został uroczyście poświęcony 21 września 2000 roku przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego   
 9. 2003 r. SMZK współuczestniczyło w wykonaniu tablicy pamiątkowej poświęconej trzem braciom Hniłkom z Krzeszowic – zasłużonym oficerom legionowym i II Rzeczpospolitej, a także AK. Tablica została umieszczona na ścianie frontowej „starego” pałacu Potockich w Krzeszowicach (obecnie siedziba burmistrza Gminy Krzeszowice).    

Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Krzeszowickiej 

 1. Rajdy turystyczne organizowano wspólnie z PTTK O/Kraków, a seminaria i zwiedzanie Ziemi Krzeszowickiej wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury w Krakowie. 
 2. 1978 r. Rajd „Stopkowymi śladami’ z zakończeniem w Siedlcu – miejscu zamieszkania Andrzeja  Stopki. 
 3. 1980 r. Rajd pn. „200 lat uzdrowiska w Krzeszowicach” z zakończeniem w Krzeszowicach. 
 4. 1982 r. Rajd pn. „Wiosna ’82 w Krzeszowicach” - rygory stanu wojennego - nieoficjalne otwarcie Izby Regionalnej w Krzeszowicach. 
 5. Oficjalne otwarcie Izby Regionalnej odbyło się 4 czerwca 1982 roku - z udziałem władz polityczno-administracyjnych Gminy Krzeszowice. 
 6. 1996 r. SMZK było organizatorem spotkania w Krzeszowicach przedstawicieli regionalnych towarzystw kultury z Małopolski. Zwiedzano również klasztor oo. Karmelitów w Czernej i zabytkowy kościół w Paczółtowicach. 
 7. 1998 r. W Krzeszowicach odbyło się seminarium nt. „Promocja walorów kulturowych i turystycznych Ziemi Krzeszowickiej”. Odbył się również objazd i zwiedzanie zabytków architektury sakralnej i świeckiej oraz najbardziej atrakcyjnych miejsc na Ziemi Krzeszowickiej. Organizatorami byli - SMZK i Wojewódzki Dom Kultury w Krakowie.

Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej 

 1. 1989 r. Cztery wydania (broszurowe) „Ziemia Krzeszowicka” – wydawca SMZK i Komitet Osiedlowy w Krzeszowicach. 
 2. 1996 r. Wznowienie wydawania „Ziemia Krzeszowicka” jako dwumiesięcznika, w kolorze czarnym, format A4, nakład 200 egz. 
 3. 1998 r. (grudzień)  Wydano „Ziemię Krzeszowicką” w kolorowej szacie graficznej i do chwili obecnej „ZK”jest wydawana w kolorze. 
 4. 1999 r. Wydanie serii widokówek (8 wzorów) Krzeszowic i okolicy – nakład 3.200 sztuk. 
 5. 2001 r. Wydanie nowej serii widokówek (8 wzorów) zabytków Ziemi Krzeszowickiej, nakład 3.200 sztuk. 
 6. 2003 r. Wydanie książki pt. „Zarys dziejów wsi Zalas”, w nakładzie 500 egz.