przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

pn.: „Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice”,
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne


§ 1
INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do Projektu pn.: „Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice”, realizowanego przez Gminę Krzeszowice.
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
3. Okres realizacji Projektu: 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r.
4. Biuro Projektu znajduje się w Zespole Szkół w Tenczynku (32-067), ul. Szkolna 6.

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Instytucja Pośrednicząca – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Projekt - Projekt pn.: „Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice”;
Beneficjent – Gmina Krzeszowice;
Uczestnik - zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie nauczyciele/nauczycielki, zwani dalej w skrócie „Nauczycielami”, Szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Krzeszowice, bezpośrednio korzystający ze wsparcia oferowanego w niniejszym Projekcie.

§ 3
CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie u 620 uczniów (311 K, 309 M) 3 szkół podstawowych oraz 2 szkół gimnazjalnych Gminy Krzeszowice kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w obszarach TIK oraz matematyczno-przyrodniczych poprzez organizacje zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, narzędzi TIK oraz e-learningu przeprowadzenie zajęć z programowania, jak również podniesienie kompetencji u 80 nauczycieli (67 K; 13M) w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu w okresie 05.2017 – 04.2019.


§ 4
ZAKRES WSPARCIA

1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
2. Wsparcie dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje następujące działania:
Zadanie nr 2 - Programy wsparcia dla nauczycieli.
Wsparcie dla nauczycieli obejmie następujące tematy:
•    współpraca z uczniem o szczególnych potrzebach;
•    metoda eksperymentu;
•    zajęcia z programowania
•    szkolenie z bezpieczeństwa w sieci
Wsparciem zostanie objętych 80 nauczycieli (67K;13M) szkół podstawowych oraz gimnazjów objętych wsparciem, którzy będą tworzyć sieć. Sieć będzie organizować spotkania/szkolenia/ warsztaty z nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Dodatkowo nauczyciele będą spotykać się co najmniej raz na kwartał w celu rozwiązywania napotkanych problemów i dzielenia się doświadczeniem. Szkolenia/warsztaty z nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki organizowane w ramach sieci współpracy:
1.    Szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnej diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia. Przygotowanie do wdrożenia efektywnego systemu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowanie do działań integrujących nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zaspokojenia specjalnych potrzeb uczniów. Szkolenie 16 godzin (2,5 godz. wykładu 13,5 godz. warsztatu). - max. 80 osób ( 48 SP, 32 GIM)
2.    Szkolenie z zakresu „ Metoda eksperymentu w edukacji” celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu. Przedstawienie metody pracy praktycznej i eksperymentalnej na lekcjach, doskonalenie umiejętności planowania badań, prowadzenia doświadczeń, a następnie interpretacji i prawidłowego omówienia wyników, a także umiejętność nadzorowania szkolnych projektów naukowych. 16 godzin zajęć teoretyczno–praktycznych, (4spotkania po 4 godziny), - max. 80 osób ( 48 SP, 32 GIM)
3.    Szkolenie z zakresu nauczania programowania. Powszechne nauczanie programowania w szkołach ma służyć m.in. budowaniu kompetencji cyfrowych, wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, rozwijaniu kreatywności oraz kształceniu przyszłych programistów. 16 godzin zajęć - max. 80 osób ( 48 SP, 32 GIM)
4.    Szkolenie z bezpieczeństwa w sieci dla nauczycieli, którego celem będzie zwiększenie kompetencji internetowych w zakresie bezpiecznego poruszania się w sieci. 4 godzin zajęć warsztatowo- praktycznych. -max. 80 osób ( 48 SP, 32 GIM).

Wszystkie szkolenia organizowane w grupach do 16 osób

§ 5
ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja będzie prowadzona przez komisję w składzie: Koordynator, Specjalista ds. merytorycznych oraz dyrektor z każdej ze szkół objętej projektem. Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze projektu mającym siedzibę w Zespole Szkół w Tenczynku (32-067) ul. Szkolna 6. W oparciu o wynik rekrutacji kandydaci zostaną uszeregowani na dwóch listach rankingowych w podziale na nauczycieli szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych objętych wsparciem. W przypadku większej liczby chętnych zostaną utworzone listy rezerwowe.


Rekrutacja nauczycieli:
Termin: 07.08.2017 r.-14.07.2017 r.
Skład komisji: Koordynator, Specjalista ds. merytorycznych oraz dyrektor z każdej ze szkół objętej projektem.
Kryteria:
Formalne: status nauczyciela pracującego w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum objętych wsparciem w ramach projektu (dokument: oświadczenie dyrektora szkoły)
Merytoryczne: Tam gdzie liczba miejsc < liczba kandydatur, rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kryteriów:
a) wykorzystanie TIK: pierwszeństwo nauczyciele przedmiotów matematycznych i przyrodniczych;
b) metoda eksperymentu: wszyscy nauczyciele przedmiotów przyrodniczych,
c) programowanie: pierwszeństwo nauczyciele informatyki,
d) wykorzystanie e-learningu: pierwszeństwo nauczyciele matematyki,
e) praca z uczniem o szczególnych potrzebach: nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
f) praca z uczniem zdolnym: nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
g) wdrożenie efektów projektu innowacyjnego: nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

§ 6
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie przewidzianym dla danego typu wsparcia, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności.

§ 7
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu w Biurze Projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie rekrutacji.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
3. Zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Projektodawcę w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu m.in. na skutek zmian w przepisach dotyczących RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Beneficjenta.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 sierpnia 2017 r.
 
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy nauczyciela/nauczycielki do projektu